شخصیتها ی برجسته در خصوص حیدر علی یف

میخاییل گوسمان (١٩٥٠)، معاون اول مدیر کل خبرگزاری ایتار تاس


ما از بابت استقبال از حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان که در سفر رسمی در روسیه به سر میبرد، در دفتر خبرگزاری ایتار تاس بسیار خوشحالیم. همانطور یکه مطلع هستید، این سفر دارد به پایان میرسد. ما از جناب حیدر علی اف در خواست کردیم تا نظرات خود پیرامون نتایج این سفر را با ما در میان بگذارد. استقبال از جناب حیدر علی اف در این ساختمان برای ما- کارکنان این خبرگزاری – مایه خرسندی مضاعفی است. چرا که این ساختمان زمانی بنا بر مصوبه هیأت وزیران و بدستور حیدر علی اف معاون اول رئیس حکومت اتحاد شوروی احداث گردید. حتی یک راز کوچکی را برای شما بازگو میکنم: امروز جناب حیدر علی اف بین سنگهای تزیینی ساختمان این خبرگزاری سنگ تزیینی آذربایجانی را شناسایی کرد..

انسانی که دنیا را متحیر کرده است" (صاحب ایده و مسئول انتشار: رامز مهدی اف) انتشارات آذرنشر، باکو، سال ٢٠٠٤، ص ٣٢٦، (از زبان آذربایجانی ترجمه شده است"