آثار / جامعه

به جناب کوفی عنان دبیر محترم کل سازمان ملل متحد - ۵ جولای سال ۱۹۹۹


دبیر محترم کل، من با استفاده از امکان، از بابت تلاش های تان برای دستیابی به آرمان بلندی همچون تامین حقوق بشر و آزادی های اصلی که، در اعلامیه حقوق بشر جهانی مورد تایید قرار گرفته و نیز از اینکه، از پایبندی دائم کشورما نسبت به اهداف اعلامیه حقوق بشر جهانی تمجید کردید، از شما قدردانی می کنم.

در عین حال، ضروری می دانم تا یادآور شوم که، جمهوری آذربایجان در برنامه هایی که، متوجه اجرای مواد اعلامیه جهانی شده است، به اتفاق بشریت ترقی خواه به طور فعالانه مشارکت می نماید.

جمهوری آذربایجان مراتب پایبندی خود را نسبت به احترام و رعایت اصول دموکراتیک، حقوق بشر و آزادی های اصلی اعلام نموده است.

جمهوری آذربایجان با انجام اهداف و وظایف اعلامیه جهانی، به ۱۲۵ کنوانسیون بین المللی، از جمله قراردادهای چندجانبه در زمینه حفظ حقوق بشر- به "پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"، "پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی"، "کنوانسیون بین المللی لغو تمامی اشکال تبعیض نژادی"، "مقاوله نامه برعلیه شکنجه ها و سایر رفتار و مجازات سخت، غیر انسانی و یا هتک حرمت"، "کنوانسیون لغو همه نوع تبعیض نسبته به زنان" و "کنوانسیون حقوق کودکان" پیوسته است.

در تاریخ ۱۰ فوریه سال ۱۹۹۸ برای نخستین بار در مشرق زمین قانون لغو مجازات اعدام در جمهوری آذربایجان به منظور تامین زندگی انسان که، در موافقت نامه های بین المللی و قانون اساسی جمهوری آذربایجان تایید گردیده، به تصویب رسیده است. در تاریخ ۱۱ دسامبر سال ۱۹۹۸ نیز کشورما به سند اختیاری دوم "پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی"مربوط به لغو مجازات اعدام ملحق شده است.

با هدف تامین و حراست از حقوق و آزادی های اصلی بشری و فردی، در جمهوری آذربایجان قوانین مربوطه، فرامین و دستورات رئیس جمهوری، از جمله قوانین جمهوری آذربایجان "در مورد آزادی اطلاعات" و "اجتماعات آزاد"، فرامین ریاست جمهوری آذربایجان "در خصوص اقدامات در زمینه تامین حقوق و آزادی های بشری و فردی" و "در خصوص تدابیر اضافی در زمینه تامین آزادی سخن، اندیشه و اطلاعات در جمهوری آذربایجان"، دستورات رئیس جمهوری "در مورد برگزاری پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد" و "در مورد تصویب برنامه دولت مبنی بر حفظ حقوق بشر" و نیز سایر اسناد حقوقی مقرر به تایید رسیده است.

در حال حاضر لوایح برخی قوانین در زمینه حفظ حقوق بشر با حمایت سازمانهای بین المللی تهیه و تدوین می شود. کشور ما ارزش زیادی نسبت به همکاری در زمینه حفظ حقوق بشر با سازمانهای بین المللی با نفوذ، از جمله اداره کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر قایل است و همواره آن را توسعه می دهد.

مایلم بویژه اهمیت پیشنویس "تقویت پتانسیل توسعه و حراست از حقوق بشر و ایجاد زیربنای آن" که، در تاریخ ۱۸ اوت سال ۱۹۹۸ بین حکومت آذربایجان و مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد به امضا رسیده است را، یادآور شوم.

طی سالهای اخیر کتب و وسایل درسی مختلفی در زمینه حفظ حقوق بشر برای مؤسسات آموزشی متوسطه و عالی به زبان آذری منتشر یافته است.

جمهوری آذربایجان همزمان با همه مواد اعلامیه حقوق بشر جهانی، از مواد منعکس شده در ماده ۳۰ کاملا حمایت دارد و برای اجرای آنها سعی می کند.

به موازات تمامی موارد مشروح، مایلم بار دیگر توجه جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد را به وضعیت آوارگانی که، در اثر تجاوز ارمنستان به کشورما، بیش از یک میلیون تن از هم میهنان مان از مناطق مسکونی دائمی خود در ارمنستان و سرزمینهای اشغالی آذربایجان کوچانده شده اند، پاکسازی نژادی و تبعیض و بدینوسیله نقض عمومی حقوق و آزادی های انسان جلب نمایم.

ضمن اشاره به موارد مذکور، با هدف احیای حقوق و آزادی های نقض شده آذربایجانی های رانده شده از زادگاه خود و جهت آزادسازی سرزمینهای آذربایجان و بزودی بازگشت مهاجرین اجباری به سرزمینهای خود، شما را فر می خوانم تا مساعی خود را دریغ نکنید و از منافع قانونی مردم آذربایجان حمایت نمایید.

با احترام فراوان،

حیدر علی اف،

رئیس جمهوری آذربایجان.

شهر باکو