Przemówienie inauguracyjne Prezydenta Republiki Azerbejdżańskiej Pana Ilchama Gejdara ogłu z ‎‎31 października 2003 roku‎


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Szanowne Panie i Panowie! Szanowni goście!

Wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim azerbejdżańskim wyborcom, obywatelom Azerbejdżanu, całemu narodowi azerbejdżańskiemu za okazanie mi dużego zaufania i wybranie na Prezydenta Republiki Azerbejdżańskiej.

Spełnię to wysokie zaufanie, godnie wywiążę się z zadania, będę kontynuować politykę Hejdara Alijewa.

15 października naród Azerbejdżanu przyszedł do komisji wyborczych i oddał swoje głosy na politykę Gejdara Alijewa. Głosowano za pokojem, spokojem, postępem, rozwojem, tworzeniem stabilności. W Azerbejdżanie nie ma alternatywy dla tej polityki.

Polityka Gejdara Alijewa przyniosła Azerbejdżanowi duże sukcesy. Azerbejdżan się rozwija, osiąga sukcesy we wszystkich dziedzinach. Azerbejdżan czyni postępy, osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej. Azerbejdżan zdołał zająć godne miejsce w społeczności międzynarodowej, wzrósł jego autorytet. Dziś z Azerbejdżanem liczą się, odnoszą się do niego z szacunkiem. Wszystkie, na wielką skalę, międzynarodowe projekty w regionie realizowane są z udziałem Azerbejdżanu, z uwzględnieniem jego interesów narodowych.

Azerbejdżan realizuje, dość pomyślnie, działalność w organizacjach międzynarodowych, wzrasta jego autorytet. Pod wpływem nalegań Azerbejdżanu ,tak poważna organizacja międzynarodowa jaką jest Rada Europy, uznała Armenię za agresora. Proces ten będzie kontynuowany. Azerbejdżan osiągnie jeszcze mocniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, w skali światowej.

Bardzo pomyślnie rozwijają się nasze stosunki z sąsiadami. Umacniają się nasze stosunki dwustronne, rozwija się współpraca regionalna. Obecność tutaj wybitnych działaczy państwowych, którzy przyjechali do Azerbejdżanu, do Baku, aby wziąć udział w dzisiejszej inauguracji, jeszcze raz to potwierdza.

Korzystając z okazji witam biorących udział w naszej dzisiejszej ceremonii: Prezydenta Gruzji pana Edwarda Szewardnadze, Przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Rosji Pana Sergiusza Mironowa, Zastępcę Premiera Republiki Tureckiej Pana Abdullatifa Szenera, Wiceprezydenta Islamskiej Republiki Iranu Pana Sejeda Mochammedali Abtechi i szefa rządu Ukrainy Pana Wiktora Janukowycza.

Azerbejdżan rozwija się wszechstronnie, umacnia się jego gospodarka. W Azerbejdżanie wprowadzane są reformy ekonomiczne. Dzięki tym reformom nasz kraj w krótkim czasie zapewnił rozwój swojej gospodarki. Najważniejszy wskaźnik gospodarki - produkt krajowy brutto (PKB) w ciągu ostatnich pięciu lat, co roku powiększa się o 10 procent, poziom inflacji wynosi 2 procent, podczas gdy dziesięć lat temu wynosił on 1600 procent.

W Azerbejdżanie pomyślnie rozwija się sektor prywatny. Bardzo przyjemnie, że udział sektora prywatnego w kształtowaniu produktu krajowego brutto wynosi 70 procent. Powstaje klasa przedsiębiorców. Realizowany jest na szeroką skalę program prywatyzacyjny. Została przeprowadzona reforma rolna, ziemię przekazano już rolnikom na własność. Dzięki temu zwiększa się produkcja rolna. Podane przykłady świadczą o tym, że reformy ekonomiczne, przeprowadzane w Azerbejdżanie pod kierownictwem Gejdara Alijewa, dają swoje wspaniałe rezultaty.

Na bardzo wysokim poziomie realizowane są w Azerbejdżanie inwestycje zagraniczne i proces ten trwa nadal. Mogę Państwu powiedzieć, że wielkość inwestycji ze wszystkich źródeł wynosi 15 miliardów dolarów. Azerbejdżan zajmuje czołową pozycję wśród byłych republik radzieckich pod względem wielkości inwestycji obcych na jednego mieszkańca, wyprzedzając szereg państw wschodnioeuropejskich.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że inwestycje, szczególnie inwestycje zagraniczne, lokuje się w krajach, gdzie panuje stabilność. Przecież żaden inwestor nie chce ryzykować. A więc Azerbejdżan jest krajem bardzo sprzyjającym inwestycjom. Panująca w ostatnich latach w Azerbejdżanie stabilność, porządek społeczno-polityczny pozwoliły na podejmowanie poważnych kroków w dziedzinie inwestowania.

Oczywiście wszyscy mamy obowiązek bronić, strzec, umacniać osiągniętą stabilność. Nie pozwolimy nikomu naruszyć stabilności w Azerbejdżanie, zapewnimy narodowi azerbejdżańskiemu życie w warunkach spokoju, bezpieczeństwa, stabilności.

Stabilność ta pozwoli nam później osiągnąć jeszcze szybszy wszechstronny rozwój Azerbejdżanu. W tej dziedzinie mamy wiele planów. Powinniśmy rozwijać wszystkie sfery Azerbejdżanu.

Naturalnie, głównym kierunkiem gospodarki Azerbejdżanu jest realizacja jego strategii naftowej. Rozpoczęta przez Gejdara Alijewa w 1994 r. nowa strategia naftowa przyniosła duże osiągnięcia. Po podpisaniu "Kontraktu wieka" strategia ta realizowana jest już od 9 lat. Dzięki temu Azerbejdżan dość efektywnie dostarcza na światowe rynki swoje zasoby naftowe i gazowe. Azerbejdżan bardzo pomyślnie współpracuje ze spółkami obcymi w należącej do niego części Morza Kaspijskiego. W przemysł naftowy Azerbejdżanu zainwestowano dziesięć miliardów dolarów. Powstały dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy, w krótkim czasie powstały urządzenia wiertnicze, platformy, naftociągi, terminale naftowe i inna potrzebna naszemu krajowi infrastruktura.

Azerbejdżan dostarcza swoją ropę naftową na rynki światowe już dwoma rurociągami. Naftociągiem Baku - Noworosyjsk, obecnie rocznie eksportuje 2,5 miliona ton ropy. Rurociągiem Baku - Supsa w kierunku zachodnim eksportuje się 6,7 milionów ton ropy rocznie. Obecnie buduje się naftociąg Baku - Tbilisi - Dżejchan, wykonano już 40 procent prac. W budowę tę już zainwestowano 1 miliard 200 milionów dolarów. W końcu przyszłego roku odbędzie się jego otwarcie.

Azerbejdżan zaczął pomyślnie eksploatować złoże "Szachdeniz" posiadające wielkie zasoby gazu. Inwestowane są środki w budowę rurociągu Baku - Erzrum, i jeżeli prace będą wykonywane zgodnie z grafikiem, w 2006 r. azerbejdżański gaz będzie dostarczany do Europy.

Podwaliny tej pracy zostały założone w 1994 r. Warunki wtedy były trudne i skomplikowane, Azerbejdżan uważano za kraj zbyt ryzykowny. Pan Prezydent Gejdar Alijew bardzo dużo zrobił dla przyciągnięcia inwestycji do Azerbejdżanu. W końcu zmienił legendę na rzeczywistość.

Część składowa strategii naftowej polega na tym, aby uzyskiwane z ropy naftowej dochody efektywnie służyły narodowi azerbejdżańskiemu. W tym celu został utworzony Państwowy Fundusz Naftowy Azerbejdżanu. Jego utworzenie to niezwykle doniosłe wydarzenie we współczesnej historii Azerbejdżanu. Jest to przejrzysta struktura odpowiadająca wszystkim standardom międzynarodowym. Międzynarodowe struktury finansowe wysoko oceniają jego działalność.

Obecnie w funduszu zostały zebrane środki na kwotę 800 milionów dolarów. Są to pieniądze narodu. Dlatego społeczeństwo jest systematycznie informowane o działalności. Funduszu Naftowego. Każdy obywatel powinien znać wielkość zasobów walutowych swego kraju i wiedzieć na co są one wydawane.

W przyszłości w miarę rozwoju potencjału gospodarczego Azerbejdżanu, po otwarciu nowych złóż ropy naftowej w Azerbejdżanie, oddaniu do eksploatacji naftociągu Baku-Tbilisi-Dżejchan - możliwości naszego kraju oczywiście wzrosną. Do Azerbejdżanu rocznie będą napływały środki wyrażające się w miliardach dolarów. Dzięki tym środkom w Azerbejdżanie będzie realizowana twórcza praca we wszystkich dziedzinach, wiele zostanie zrobione w dziedzinie rozwiązania problemów socjalnych.

Jak Państwu wiadomo środki wydzielone z Funduszu Naftowego w pierwszej kolejności są wydawane na uchodźców i przesiedleńców mieszkających w Azerbejdżanie w najtrudniejszych warunkach, w celu polepszania poziomu ich zycia. Dekretami Pana Prezydenta Gejdara Alijewa na cele te wydzielono 70 milionów dolarów, za które dla uchodźców i przesiedleńców budowane są nowe osiedla, miasteczka, domy. Dziesiątki tysięcy uchodźców i przesiedleńców już się przeprowadziło z obozów namiotowych do nowoczesnych domów i proces ten będzie kontynuowany. I w przyszłości będziemy poświęcać wiele uwagi tej sprawie. Pewien jestem, że w najbliższej przyszłości wszystkim uchodźcom i przesiedleńcom cierpiącym z powodu okupacji, będą zapewnione nowoczesne warunki.

W Azerbejdżanie znajdują swoje rozwiązanie i inne problemy socjalne. Jak Państwu wiadomo, niedawno z rozporządzeniami Pana Prezydenta płaca pracowników służby zdrowia, oświaty, kultury i innych wzrosła o 50 procent. Emerytury zostały podwyższone o 40 procent. To jeszcze raz świadczy o tym, że sprawy socjalne zawsze znajdowały się w centrum uwagi naszego Prezydenta. Polityka ta będzie kontynuowana w przyszłości. Służyć temu będą wszystkie możliwości kraju. Nie jest to rzeczą przypadku, że 60 procent przyszłorocznego budżetu zostanie skierowane na rozwiązanie problemów socjalnych.

W przyszłości Azerbejdżan stanie się krajem bogatym i potężnym. Kontynuując strategię naftową, w krótkim czasie osiągniemy wszechstronny rozwój naszego kraju.

W szczególności dużo uwagi poświęcimy sektorowi nienaftowemu. Zostaną oddane do eksploatacji nowe zakłady i fabryki. Został opracowywany plan przedsięwzięć w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, program rozwoju gospodarczego w Azerbejdżanie. Ten wielostronny program rozwoju pozwoli w krótkim czasie przekształcić Azerbejdżan w bogate państwo. Mamy wszystkie możliwości - bogactwa naturalne, potencjał ludzki, a najważniejsze - wolę narodu. Wszyscy razem, połączywszy i skonsolidowawszy swoje wysiłki, zmienimy Azerbejdżan w bogate, potężne państwo.

Dużo robi się w Azerbejdżanie w dziedzinie rozbudowania armii. W naszym kraju została utworzona silna armia i proces ten będzie kontynuowany. Będę stale poświęcać uwagę temu problemowi. Azerbejdżan musi mieć bardzo silną armię. Ona powinna być w stanie rozwiązać wszystkie stojące przed nią problemy. Jestem pewien, że potencjał ekonomiczny Azerbejdżanu pozwoli zrobić wszystko, żeby nasza armia odpowiadała najwyższym standardom i mogła rozwiązać wszystkie stojące przed nią zadania. Dla naszego kraju najcięższym problemem pozostaje konflikt armeńsko-azerbejdżański, konflikt o Górny Karabach. W ciągu długiego czasu żyjemy w warunkach przerwania ognia. Niestety działalność Mińskiej Grupy OBWE, bezpośrednio zajmującej się tym problemem, pozostaje na razie bez rezultatów. Jednak wciąż nie tracimy nadziei. Mamy nadzieję, że współprzewodniczący poważniej, z dużą odpowiedzialnością zajmą się tą sprawą. Powinna ona znaleźć swoje rozstrzygnięcie. Problem ten może zostać rozwiązany tylko na podstawie kilku zasad, zasad prawa międzynarodowego: ziemie azerbejdżańskie powinny zostać uwolnione z okupacji, jeden milion uchodźców i przesiedleńców powinien wrócić do ojczystych ognisk, zwartość terytorialna zostać przywrócona. Azerbejdżan nigdy nie pogodzi się z taką sytuacją, z okupacją swych ziem. Wszyscy muszą wiedziec, że chociaż opowiadamy się za pokojem, nie pragniemy wznowienia wojny i dążymy do pokojowego rozwiązania tego problemu, tym niemniej nasza cierpliwość nie jest bezgraniczna. Azerbejdżan za wszelką cenę wyzwoli swoje ziemie.

Wierzę w szczęśliwą przyszłość Azerbejdżanu. Jestem pewien, że nasz kraj w przyszłości będzie się rozwijał i umacniał. Demokracja w Azerbejdżanie dalej będzie się rozwijać, zostanie zapewniony pluralizm polityczny i wolność słowa. Kraj nasz stanie się państwem nowoczesnym. Żeby wszystko to osiągnąć, trzeba wiele zrobić w Azerbejdżanie.

Lecz dla zrealizowania tego wszystkiego i przekształcenia Azerbejdżanu w potężne państwo, należy przede wszystkim kontynuować politykę Gejdara Alijewa. Przemawiając dziś z tej wysokiej trybuny, obiecuję narodowi Azerbejdżanu, że pozostanę wierny tej politycę, nigdy nie zboczę z tej drogi, będę kontynuował politykę Gejdara Alijewa.

Zwracając się dziś z tej wysokiej trybuny do naszego drogiego Prezydenta Pana Gejdara Alijewa mówię: Drogi Prezydencie, osiągniemy to, żeby współczesny Azerbejdżan, będący Pańskim dziełem, stał się potężniejszy, bogatszy, osiągnął wszechstronny rozwój, Pańską drogą pójdziemy do nowych zwycięstw.

Niech żyje narodowy lider narodu Azerbejdżanu, założyciel współczesnego Azerbejdżanu Gejdar Alijew!

Niech żyje bohaterski naród Azerbejdżanu!

Niech żyje wolny i niezależny Azerbejdżan!