Wstępne i końcowe przemówienia Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hajdara Alijewa na przeprowadzonej w Baku międzynarodowej konferencji poświęconej odrodzeniu historycznego Szlaku Jedwabnego. 8-9 września 1998 roku


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Szanowni przywódcy rządów i państw, szefowie delegacji!

Panie i panowie!

Serdecznie witam państwa, członków międzynarodowej konferencji poświęconej odrodzeniu Wielkiego Szlaku Jedwabnego.

To wielki zaszczyt dla Azerbejdżanu zorganizować razem z Komisją Europejską tak uroczyste zgromadzenie.

Nasza konferencja jest rezultatem skutecznych działań podjętych przez Unię Europejską w celu udzielenia pomocy nowopowstałym niepodległym państwom. Stworzony w 1991 roku program TACIS legł u podstaw tej pomocy. W ramach programów narodowych i międzypaństwowych TACIS realizowanych jest mnóstwo ważnych projektów, które pomagają niezawisłym państwom w przeprowadzaniu reform demokratycznych i rynkowych.

Jednym z takich projektów jest program „transkaukaskiego korytarza transportowego Europa-Kaukaz-Azja” (TRASEKA). Z inicjatywy Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgizji, Armenii, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu, na którym zostały omówione zagadnienia dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej regionu.

Deklaracja brukselska była pierwszym międzynarodowym dokumentem określającym znaczenie korytarza transportowego Europa-Kaukaz-Azja, konkretne kierunki, formy i mechanizmy współpracy w zakresie jego rozwoju.

Od tego czasu odbyło się pięć zebrań grup roboczych programu TRASEKA w Ałmaty, Wiedniu, Wenecji, Atenach i Tbilisi, na których przyjęto mnóstwo projektów dotyczących modernizacji istniejących struktur transportowych oraz budowania nowych obiektów. Częściowo zostały one już zrealizowane. Ukraina i Mongolia stały się pełnoprawnymi członkami programu TRASEKA.

Skuteczne wprowadzenie w życie tego programu, znaczna praca wykonana przez Komisję Europejską i kraje członkowskie oraz namacalne i pozytywne wyniki naszego współdziałania dały impuls do opracowania i przygotowania projektów na większą skalę. Odrodzenie Wielkiego Szlaku Jedwabnego zajmuje wśród nich centralne miejsce.

Nawiązując do tego, Komisja Europejska oraz państwa członkowskie programu TRASEKA powzięły decyzję o zorganizowaniu otwartej dzisiaj Międzynarodowej Konferencji w Baku.

W konferencji uczestniczą delegacje z 32 krajów i 13 organizacji międzynarodowych.

Jestem pewny, że omówienie kwestii odbudowania Wielkiego Szlaku Jedwabnego oraz wyniki i podsumowania naszej konferencji nabiorą dużego znaczenia dla narodowych i regionalnych struktur transportowych, dla rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz dla umocnienia pokoju, stabilności i postępu na przestrzeni eurazjatyckiej.

Za państwa pozwoleniem chciałbym podziękować grupie roboczej programu TRASEKA za ogrom pracy włożonej w zorganizowanie tej konferencji, a także w przygotowanie i uzgodnienie przedstawionych do podpisu dokumentów.

Dziękuję Komisji Europejskiej za pomoc okazaną w przygotowaniu konferencji i przy przeprowadzeniu reform demokratycznych i rynkowych, za wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla nowopowstałych niezawisłych państw w rozwijaniu współpracy międzynarodowej.

Wyrażam wdzięczność wszystkim członkom konferencji, którzy przyjęli nasze zaproszenie i przyjechali do Baku, życzę im pomyślnej pracy na gościnnej ziemi Azerbejdżanu.

Uznaję międzynarodową konferencję poświęconą odrodzeniu historycznego Wielkiego Szlaku Jedwabnego za otwartą.

Przemówienie końcowe

Szanowni przywódcy państw, szefowie delegacji, członkowie konferencji!

Bakijska Międzynarodowa Konferencja poświęcona odrodzeniu Wielkiego Szlaku Jedwabnego dobiegła końca.

Gratuluję państwu z okazji zakończenia konferencji i podpisania zasadniczych dokumentów, czyli porozumienia głównego, Deklaracji Bakijskiej oraz komunikatu oficjalnego.

Uważam, że nie pomylę się jeśli powiem, że Międzynarodowa Konferencja w Baku przekształciła się w wydarzenie o znaczeniu historycznym.

Na konferencji wystąpiły wszystkie delegacje, było 45 przemówień. Wypowiedziano w nich bardzo ważne opinie i wysunięto różne propozycje. Niewątpliwie w przyszłości pomoże to naszej wspólnej pracy.

Zorganizowanie konferencji i jej pomyślne zakończenie było możliwe dzięki naszym wspólnym staraniom. Ale jednocześnie uważam, że trzeba w imieniu wszystkich członków konferencji podkreślić znaczny trud włożony w nią przez Komisję Europejską. Pięć lat temu, w maju 1992 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej przedstawiciele ośmiu państw Kaukazu i Azji Środkowej spotkali się w Brukseli i dali początek współpracy w zakresie rozwoju transportu i wszystkich rodzajów komunikacji łączących Europę, Kaukaz i Azję.

Od tamtej pory minęło pięć lat. Dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że tamto założenie było bardzo cenne i trwałe, i przekształciło się w wielką międzynarodową organizację. Na tej konferencji zauważyliśmy również z jakim zainteresowaniem wszyscy uczestnicy wypowiadają się o ważności, znaczeniu i wielkiej przyszłości wykonanej przez nas pracy.

W ciągu minionych pięciu lat Komisja Europejska włożyła dużo wysiłku w urzeczywistnienie tych zamysłów, jak i w zorganizowanie tej konferencji. Mamy nadzieję, że teraz po podpisaniu ważnych dokumentów, my wszyscy także w przyszłości będziemy korzystali ze wsparcia i pomocy Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Uczestnictwo w konferencji przywódców państw i prezydentów nadaje szczególne znaczenie jej przebiegowi. Chcę im wyrazić wdzięczność zarówno za przygotowanie konferencji, jak i za zainteresowanie okazane podczas jej trwania, za bardzo cenne i ważne przemówienia oraz za włożony trud.

Dzisiejszego dnia za sprawą wspólnego wysiłku wszystkich uczestników panowała w tej sali atmosfera wzajemnego szacunku, przyjaźni i współpracy. To jest wskaźnikiem tego, że jesteśmy jednomyślni w sprawie ważności odrodzenia Wielkiego Szlaku Jedwabnego i jego rozwoju.

Moim zdaniem cechą szczególną naszej konferencji jest to, że zauważalna w ostatnich czasach bliska współpraca i zacieśniające się stosunki między Europą i Azją, dzięki współdziałaniu przy magistrali transkaukaskiej Europa-Kaukaz-Azja, po raz pierwszy na tej konferencji nabrały wyjątkowego charakteru. Uczestnictwo przedstawicieli przestrzeni eurazjatyckiej świadczy także o bardzo poważnych zmianach charakteryzujących bliską integrację Europy z Azją.

Dla nas, dla Azerbejdżanu ta konferencja ma szczególne znaczenie. Chcę podziękować Komisji Europejskiej, prezydentom i przywódcom państw biorącym udział w konferencji, wszystkim krajom za wielki zaszczyt uczyniony Azerbejdżanowi oraz za przeprowadzenie tak ważnej konferencji międzynarodowej w Baku, w Azerbejdżanie.

Chcę wszystkich zapewnić, że wysoko cenimy sobie państwa zaufanie i zrobimy wszystko, żeby most między Europą i Azją był naprawdę trwały. Spełnimy swój obowiązek wprowadzenia w życie programu odbudowy Wielkiego Szlaku Jedwabnego.

Dziękuję za powzięcie postanowienia o powołaniu sekretariatu naszej organizacji zajmującej się odrodzeniem historycznego Szlaku Jedwabnego z siedzibą w Azerbejdżanie. Sądzę, że zbiorowym wysiłkiem zrealizujemy podpisane dzisiaj dokumenty a sekretariat niewątpliwie będzie reprezentował naszą wspólnotę i godnie sprawował swoje obowiązki.

Dzisiaj w Azerbejdżanie prawdopodobnie po raz pierwszy w jego historii, a dokładniej rzecz ujmując po odzyskaniu niepodległości państwowej, odbyła się międzynarodowa konferencja na taką skalę – w Baku zgromadzili się przedstawiciele 32 krajów i 13 organizacji międzynarodowych. Odbieramy to jako wyraz szacunku dla naszego kraju – niezawisłego, suwerennego Azerbejdżanu – i przedsięweźmiemy wszelkie środki, żeby być godnym tego zaufania i poważania.

Dzisiejsza konferencja jeszcze bardziej nas wszystkich do siebie zbliża i nawołuje do zacieśnionej współpracy, wzajemnego zrozumienia i przyjaźni. Wierzę, że odegra ona swoją rolę, że będziemy mogli jeszcze aktywniej współdziałać oraz zapewnić pokój i pomyślność w każdym kraju na całej przestrzeni eurazjatyckiej.

Szanowni przywódcy państw, a teraz zapraszam państwa do zrobienia pamiątkowych zdjęć.

Uznaję Bakijską Międzynarodową Konferencję poświęconą odrodzeniu historycznego Wielkiego Szlaku Jedwabnego za zamkniętą.