Przemówienie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Gejdara Alijewa w czasie uroczystości, poświęconej podpisaniu Uzgodnienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Republiką Azerbejdżanu a Unią Europejską - Luksemburg, 22 kwietnia 1996 roku


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Szanowni Panie i Panowie!

Dzisiejsze podpisanie Uzgodnienia o partnerstwie i współpracy pomiędzy Republiką Azerbejdżańską a Unią Europejską jest wydarzeniem historycznym, mającym bardzo ważne znaczenie dla młodego niepodległego państwa azerbejdżańskiego.

Uzgodnienie te otwiera szerokie horyzonty do poszerzenia wszechstronnej współpracy, utrwalenia zasad integracji, ochrony praw człowieka, osiągnięcia postępu oraz owocnej wpółpracy w całej Europie.

Azerbejdżan pokłada wielkie nadzieje na przyszłych procesach, integracji pomiędzy krajami europejskimi, a także ma zamiar wziąć aktywny udział w tych procesach jako partner równouprawniony.

Po zdobyciu przez Azerbejdżan swojej niepodległości państwowej, idzie on zdecydowanie na przód drogą budownictwa demokratycznego świeckiego państwa prawa. W ciągu krótkiego czasu osiągnęliśmy dużych sukcesów w tym zakresie. W republice działa ponad trzydziestu partii politycznych, zatwierdzono pluralizm polityczny, wolność słowa, druku oraz sumienia. W wyniku referendum przyjęto pierwszą demokratyczną Konstytucję niepodległego Azerbejdżanu, na zasadach wielopartyjności przeprowadzono pierwsze demokratyczne wybory do Parlamentu republiki.

Przeprowadzamy poważne reformy w zekresie ekonomiki opierające się na zasadach idei wolnej przedsiębiorczości i ekonomii rynkowej. Został podjęty oraz wchodzi w życie Program Państwowy w kierunku prywatyzacji właśności. Zapewniono wszystkie warunki do stworzenia prywatnego sektora oraz do przyciągnięcia inwestycji zagranicznych.

Uzgodnienia podpisane z wiodącymi krajami świata grają ważną rolę w sprawie integracji Azerbejdżanu ze światowym systemem ekonomicznym. Naocznym przykładem są naftowe kontrakty z zakresu wspólnej eksploatacji zasobów energetycznych azerbejdżańskiego sektora Morza Kaspijskiego podpisane z organizacjami zagranicznymi.

W celu realizacji reform ekonomicznych podejmujemy współpracę z międzynarodowymi instytutami finansowymi, a także właściwymi organizacjami międzynarodowymi. Szczególną uwagę poświęcamy współpracy z Unią Europejską.

Doświadczenie, zgromadzone przez Unią Europejską, osiągnięcia zdobyte w czasie rozwoju demokracji w państwach wchodzących do składu Unii, stworzenie efektywnego modelu ekonomii, zapewnienie należytego poziomu życia swojego narodu jest świetnym przykładem dla młodych państw niepodległych.

Unia Europejska osiągnęła wielkich sukcesów także w zakresie ochrony i utrwalenia pokoju na całym świecie. Pryncypialne pozycje Unii Europejskiej w sprawie ostrych problemów międzynarodowych nieraz pomogały w sprawiedliwym uregulowaniu konfliktów jak w Europie, tak również poza jej granicami. Mamy nadzieję, że Unia Europejska wezmie aktywny udział także w rozstrzygnięciu problemów istniejących na Kaukazie Południowym, a więc wywrze to czynny wpływ na szybkie wprowadzenie pokoju i stabilności w naszym regionie.

W wyniku agresji podjętej przeciw Azerbejdżanowi, okupowano ponad dwadzieścia procent naszego terenu, zrujnowano tysiące wsi, miast, obiektów o dużym znaczeniu gospodarczym, pomników kultury. Ponad milion obywateli okupowanych ziem Azerbejdżanu opuścili swoje mieszkania, nadano im obecnie status uchodźców.

Mimo dużych strat, szkody materialnej i moralnej wyrządzonej wobec narodu, jesteśmy zwolennikami pokojowego uregulowania konfliktu z Armenią drogą pertraktacji w ramach dzałalności Mińskiej Grupy OBWE. W celu osiągnięcia pokoju uznać należy suwerenność państw, ich jednolitość terenową, a także niedotykalność granic, a ponadto przestrzegać norm międzynarodpowych w zakresie prawa.

Na tym posiedzeniu reprezentatywnym po raz kolejny oświadczam, iż nadal będziemy przestrzegali tych zasad w drodze do osiągnięcia pokoju pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem.

Więc wszystkie ormiańskie siły zbrojne powinny zostać wyprowadzone z okupowanych terenów Azerbejdżanu, uchodźcy powinni powrócić do swoich ognisk ojczystych.

Republika Azerbejdżanu gotowa jest do udzielenia Karabachowi Górskiemu najwyższego statusu w składzie Azerbejdżanu, jaki jest znany obecnie we współczesnej praktyce światowej. Osiągnięcie pokoju pomiędzy dwoma państwami zapewni stabilność oraz rozkwit ekonomiczny w całym regionie.

Korzystając z okazji chciałbym wyrazić wdzięczność Unii Europejskiej za pomóc udzieloną Azerbejdżanowi. Pomóc ta ułatwiła położenie setek tysięcy ludzi, którzy doznali cierpień w czasie agresji wojennej. Mam nadzieję, że Unia Europejska nadal będzie udzielała aktywnej pomocy w kwestii rozstrzygnięcia problemów naszego młodego państwa.

Otwierając nową stronę w stosunkach między Azerbejdżanem a Unią Europejską jeszcze raz oświadczam, że zrobimy wszystko co od nas zależy w imię pokoju i stabilności, w imię pomyślności wszystkich narodów Europy.

Dziękuję bardzo za uwagę.

A język polski dokument przetłumaczono z języka rosyjskiego wg gazety "Bakijski Robotnik", 4 maja 1996 roku.