List Prezydenta Republiki Azerbejdżan Geydara Aliyewa do Pana Pjerowi Sane Sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji amnestii. m. Baku, 17 lipca r. 1998


Szanowny Panie!

Wyrażam Panu wdzięczność za wysoką ocenę pracy, jaką zrealizowano w Azerbejdżanie w sferze zabezpieczenia praw i wolności człowieka.

Nasz kraj po uzyskaniu niepodległości wybrał dla siebie jako drogę rozwoju budowę demokratycznego, praworządnego i świeckiego państwa, zaczął tworzyć swoje akty ustawodawcze na podstawie wartości jednomyślnie przyjmowanych w społeczności międzynarodowej.

W celu zabezpieczenia praw i wolności człowieka i obywatela w naszym kraju udzielono twardych gwarancji prawu do życia, które jest naturalnym i nieodłącznym prawem każdej jednostki, uznano także za niedopuszczalne pozbawianie człowieka życia. Zatem zniesienie w Azerbejdżanie - po raz pierwszy na Wschodzie - kary śmierci jeszcze raz udowodniło, że nasz kraj jest świeckim państwem.

Ustanowienie praw człowieka nieodłączną częścią wielkich procesów demokratycznych zachodzących w naszym kraju jest jedną z kwestii, które ciągle znajdują się w centrum uwagi państwa.

Wiadomo, że bez pokoju nie da się przestrzegać praw człowieka w całej rozciągłości. Pokój to warunek, zgodnie z którym wszyscy ludzie są wolni od gwałtu i strachu, a także zapewnia się im prawo do bezpiecznego życia. W tym miejscu chciałbym szczególnie podkreślić, że na skutek trwającej od 1988 roku agresji zbrojnej Armenii przeciwko Azerbejdżanowi podstawowe prawa człowieka ponad miliona naszych rodaków zostały naruszone. Mimo tego jednak Republika Azerbejdżanu kontynuuje swoją pokojową politykę i osiągnęła stabilizację polityczną oraz solidarność cywilną w kraju, jak również prowadzi już konsekwentną i ukierunkowaną na obronę praw i wolności człowieka pracę. Uważam, że to wszystko jest namacalnym dowodem tego, że Azerbejdżan szanuje prawa człowieka, bo są one podstawą funkcjonowania ludzkości. Istnienie i współżycie ludzi opiera się na prawach człowieka, które nie są obce żadnej kulturze - są właściwe wszystkim narodowościom.

Poza tym, że w naszym życiu codziennym prawa człowieka znajdują realne zabezpieczenie, są one także zagwarantowane aktami prawnymi zgodnie z obowiązującymi normatywami.

Podpisując więc rozporządzenie o uroczystych obchodach 50. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ w Republice Azerbejdżanu, zatwierdziłem program posunięć, które należy podjąć przy tej okazji. Przewidziano w nim miejsce dla edukacji w zakresie praw człowieka dla pracowników organów prawa: sądu, prokuratury, policji, wykładowców akademickich, specjalizujących się w adwokaturze i prawie. Jestem przekonany, że przeprowadzenie tych posunięć posłuży rozwojowi relacji między naszym państwem a Urzędem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Wydałem również rozporządzenie o podpisaniu programu współpracy między rządem Republiki Azerbejdżanu a Centrum Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W celu dalszego podniesienia efektywności podejmowanych w dziedzinie ochrony praw człowieka środków na obecnym etapie rozwoju Azerbejdżanu uchwalono państwowy program ochrony praw człowieka. Na dzisiaj cel polega na tym, by każdy uświadomił sobie swoją odpowiedzialność we wcielaniu praw człowieka w życie.

Państwo azerbejdżańskie, które żyje ideą przekuwania praw człowieka na rzeczywistość w życiu każdej jednostki i całego społeczeństwa, dołączyło się właśnie do dwudziestu międzynarodowych konwencji i porozumień w kwestii praw człowieka.

Pewnie Pan wie, że w rozporządzeniu "O podejmowanych środkach w dziedzinie zabezpieczenia praw i wolności człowieka i obywatela", które zostało podpisane przeze mnie w lutym ubiegłego roku, wydałem Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu polecenie przyłączenia się do "Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych", gdzie przewiduje się zobowiązanie do pełnego zniesienia kary śmierci oraz do innych międzynarodowych porozumień w zakresie praw człowieka.

Z wielką satysfakcją postrzegamy współpracę z organizacjami międzynarodowymi w zakresie praw człowieka, w tym z organizacjami pozarządowymi. Wykorzystujemy wszystkie nasze możliwości by rozwijać współpracę z Radą Europy, z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, z Amnesty International, z Międzynarodową Helsińską Federacją monitorującą prawa człowieka i innymi organizacjami międzynarodowymi.

Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że prowadzona dzisiaj w naszym kraju praca w zakresie ochrony praw człowieka i zdobyte dzięki niej wartości wynikają z norm i zasad międzynarodowych. To właśnie za pośrednictwem tych zasad Republika Azerbejdżanu ma zamiar także w przyszłości dbać o godność człowieka.

Z poważaniem

Hajdar Alijew,

Prezydent Republiki Azerbejdżanu.
 

Gazeta "Robotnik Bakijski", 21 lipca 1998 r.