Шамкир


11-12 декември 1993 година

23 май 2000 година