Реч на Президента на Република Азербайджан Гейдар Алиев на I Конгрес на азербайджанците, живеещи в чужбина - 10 ноември 2001 година


Скъпи сънародници,

Уважаеми делегати и гости,

Уважаеми дами и господа,

Сърдечно ви поздравявам по случай откриването на  І Конгрес на азербайджанците, живеещи в чужбина, и пожелавам успех в работата на конгреса.

І Конгрес на азербайджанците, живеещи в чужбина, е историческо събитие в живота на независим Азербайджан, в живота на азербайджанците от цял свят. Представителите на азербайджанците, на азербайджанските общности в цял свят, за първи път събрали се в Азербайджан, в неговата столица Баку, провеждат своя първи конгрес. На всички делегати, гости и азербайджански общности от различните страни, които те представляват, изразявам признателност, че са подкрепили нашето решение да се проведе І Конгрес на азербайджанците, живеещи в чужбина, и са дошли в Азербайджан, в Баку, за да участват в този конгрес.

Ние, азербайджанците, които живеем в Азербайджан, никога не сме забравяли своите сънародници. Дълги години намирайки се в състава на такава супердържава като Съветския съюз, без да имаме възможност да поддържаме връзка с нашите сънародници зад граница, с нашите земляци, ние винаги сме се интересували как живеят и с какво се занимават азербайджанците в различните страни, и сме се старали, използвайки ограничените си възможности, да установим връзки с тях.

Разпадането на Съветския съюз през 1991 година и получаването на независимост от 15 съюзни републики в него, претворяването в живота на стремежа на азербайджанския народ към национална свобода, провъзгласяването на независимостта на Азербайджан и възстановяването на неговия изгубен през 1920 година сувенеритет ни позволи да разширим връзките си с азербайджанците, които живеят в различни страни, да заявим своята солидарност с тях и да дадем своя принос за по-нататъшната ни солидарност. Още през първите месеци на нашата независимост, на 31 декември 1991 година, ние взехме решение да отбелязваме „Деня на солидарност с азербайджанците, живеещи в чужбина”.  Оттогава ние отбелязваме този ден като голям празник и точно оттогава насам нашите връзки с азербайджанците, живеещи по цял свят, започнаха постепенно да се развиват. Това е резултат от независимостта на Азербайджан и от националната свобода на азербайджанския народ.

Народът на Азербайджан има богата, древна история. През многото векове нашият народ е преодолял безброй изпитания, живял е без да изгуби своето достойнство, без да изгуби своята национална самобитност, има ценен принос за световната цивилизация, обогатил я е. Но на различните етапи от историята азербайджанците са били подлагани на определени лишения. Затова сплотеността, солидарността на азербайджанците, живеещи в различни кътчета на планетата, днес имат особено значение както за нас, за независимата Азербайджанска държава, така и за азербайджанците, живеещи в различните страни по света. След като Азербайджан провъзгласи своята държавна независимост, той извървя дълъг, славен и същевременно труден път. През тези дни ние тържествено отбелязахме 10-та годишнина от провъзгласяването на държавната независимост на Азербайджан. Ние още веднъж анализирахме извървения през тези десет години път, обявихме постигнатите успехи, а така също определихме предстоящите си задачи. След като анализирахме много от още нерешените проблеми, започнахме да предприемаме необходимите мерки за тяхното решаване.

Независимостта на Азербайджан и неговото развитие през десетте години като самостоятелна държава е най-значимото, най-важното, най-ценното събитие в нашата многовековна история. Тези 10 години не бяха лесни за нас, за независим Азербайджан. Ние започнахме да градим един нов живот. Ние обявихме, че Азербайджан е поел по пътя на демокрацията. Ние започнахме да изграждаме една правова, демократична и светска държава. Започнахме процес на интеграция на икономиката на Азербайджан в световната икономика, в икономиката на развитите страни, процес на преминаване към системата на пазарната икономика. Всичко това стана още докато Азербайджан живееше в тежки и трудни условия.

Както знаем, когато получаваше, тоест провъзгласяваше своята държавна независимост,  Азербайджан беше подложен на военна агресия от страна на Армения, тогава от четири години траеше арменско-азербайджанският, нагорно-карабахският конфликт. През тези години Нагорни Карабах, който е неразделна част от Азербайджан,  така да се каже излезе от контрола на Азербайджан, беше окупиран от въоръжените сили на Армения, започна агресия и срещу прилежащите към него населени места. Точно в такива исторически условия Азербайджан провъзгласи своята държавна независимост. Изграждането на самостоятелна държава в подобни условия, естествено, беше много тежко и трудно дело. Същевременно в живота на Азербайджан протичаха извънредно сложни процеси както в навечерието на провъзгласяването на неговата независимост, така и после, когато той стана самостоятелна държава. Предявявайки претенции към земите й, целейки заграбването на Нагорно-Карабахска област от Азербайджан, въоръжените сили на Армения предприеха военни операции, и докато всички арменци се сплотиха около тази идея, в Азербайджан за жалост не се наблюдаваше подобно нещо.

Защото през онези години вместо сплотяване, мобилизиране на целия народ, защита на нашите земи и достоен отпор срещу въоръжените сили на Армения в Азербайджан се водеше борба за власт, съществуваха вътрешни разпри, принадлежащите на отделни политически сили въоръжени отреди предизвикваха обществото. А това, естествено, подкопа единството на Азербайджан, на народа и в крайна сметка през 1993 година пред Азербайджан се възправи заплахата от гражданска война, самото съществуване на Азербайджан беше в опасност и вече започна разединяване на страната ни. Затова след получаването на независимост държавното строителство в Азербайджан протичаше неимоверно бавно.

Всичко това подкопа обществено-политическата стабилност в Азербайджан, влоши благосъстоянието на народа. Най вреден за нас резултат беше, че използвайки дадената им възможност, въоръжените сили на Армения окупираха няколко от прилежащите към Нагорни Карабах административни района от Азербайджан, насилствено прогониха живущите по тези земи азербайджанци от родните им огнища. Така 20 процента от азербайджанските земи се оказаха окупирани от въоръжените сили на Армения, повече от един милион азербайджанци, изгонени както от територията на Армения, така и от окупираните земи, и до днес живеят в тежки условия, на палатки. В такава обстановка Азербайджан живя през първите години от своята държавна независимост. Затова пред нас стоеше задачата да спрем негативните процеси, да мобилизираме всички сили, да положим усилия, за да защитим азербайджанските земи, за да може Азербайджан да живее и да се развива като независима държава.

Последвалият период в Азербайджан стана период на установяване на обществено-политическа стабилност.  Ние и после – през октомври 1994 година и през март 1995 година - се сблъскахме с опити за въоръжено сваляне на властта. Те бяха пресечени, но въпреки всичко нанесоха щети на Азербайджан.

Задълбочено занимавайки се с уреждането на арменско-азербайджанския, нагорно-карабахския конфликт, през май 1994 година ние постигнахме споразумение за прекратяване на огъня. От 7 години насам няма война и не се пролива кръв. Но същевременно част от азербайджанските земи са окупирани от въоръжените сили на Армения, а бежанците, преселниците, прокудени от тези земи, живеят в тежки условия.

Последвалият десетгодишен етап на независимост на Азербайджан се изразяваше в стабилизиране на вътрешната обществено-политическа ситуация у нас, в укрепване позициите на Азербайджан на световната арена, в това, че Азербайджан започна да живее и да се развива като самостоятелна държава. През изминалите десет години ние го постигнахме, след като преодоляхме много труден и тежък път. Днес на света я има независимата Азербайджанска държава, която е на десет години. Тя има национален Държавен флаг, национален Химн, национален Герб. Азербайджан зае достойно място в световната общност. Държавният флаг на Азербайджан се вее пред резиденциите на всички международни организации, вее се и винаги ще се вее над независим Азербайджан, флаг, който е вдигнат толкова високо, повече никога няма да бъде спуснат.

Мисля, че нашите гости, азербайджанците, които живеят в чужбина, се интересуват от живота в Азербайджан, наблюдават протичащите тук процеси и са информирани за успехите, които сме постигнали. Същевременно днес, на І конгрес, искам още веднъж да заявя, че като самостоятелна държава Азербайджан извършва процес на държавно строителство.

В Азербайджан е изградена демократична, правова, светска държава. За първи път в историята си Азербайджан прие своята национална Конституция, чрез свободни избори създаде своя парламент – Мели Меджлис, избра и президент на страната. В Азербайджан се извършват реформи във всички области.

Както знаем, в продължение на 70 години Азербайджан беше в състава на такава голяма държава като СССР и живееше в условията на една политико-икономическа система, която коренно се различава от съществуващата в другите страни. Днес трябва да отбележим, че въпреки, че през онези години ние бяхме лишени от самостоятелност, Азербайджан задейства вътрешния потенциал на нашия народ, на нашата страна, развиваше се, постигна големи успехи, и провъзгласявайки своята независимост, имаше голям икономически и интелектуален потенциал. Независимата държава в Азербайджан е изградена върху неговия голям икономически и интелектуален потенциал. Но днес ние вървим по пътя на съвсем друга политико-икономическа система. Промяната на всичко, което остана в миналото, отказът от него, работенето в новата система, нейното реализиране е тежък и труден процес. Това е нашият преходен период, в който има много проблеми. 

Първо, в съзнанието на хората трябва да настъпят много големи промени. Второ, трябва да се реализира новата икономическа политика. За целта е необходим успешен преход от старите икономически условия към новите. Затова провеждаме реформи. Ние реализирахме много реформи в политическата, икономическата, социалната, хуманитарната сфери и постихнахме позитивни резултати. Независимо от всички трудности, постигнахме успехи в провеждането на новата икономическа политика. Ние осъществихме и осъществяваме програма на приватизация. Извършихме поземлена реформа, която имаше за Азербайджан извънредно важно значение.

Както знаем, близо половината от населението на Азербайджан живее по селата и се занимава със селско стопанство. Разрушаването на господствалата 70 години система на колхозите и совхозите, връщането на земята на нейните собственици – селяните, създаването на условия те да я ползват ефективно – всичко това са много тежки и трудни процеси. Но ние го постигнахме. В Азербайджан се развива пазарна икономика. Така през 1995-1996 година Азербайджан успя да преодолее икономическия спад, който продължи от 1990 година, и последвалият период в живота на Азербайджан стана период на развитие.

Ние се развиваме. В Азербайджан успешно се развиват всички сфери на икономиката. Това е не само наше мнение, така смятат и международните финансово-икономически центрове, тоест центровете, контролиращи тази работа. Но пред нас има още твърде много проблеми и големи трудности. Засега не сме успели да издигнем достатъчно нивото на благосъстояние на азербайджанското население.

Част от големите промишлени предприятия, създадени в Азербайджан по време на Съветския съюз, днес не работят, а друга част работят с ограничен капацитет. В резултат се създаде голяма армия от безработни. Това е един от основните проблеми на Азербайджан. Както вече отбелязах, повече от един милион бежанци, преселници са от една страна лишени от необходимите условия за живот, а от друга – нямат работа и живеят за сметка на държавни помощи и помощи от хуманитарни организации. Това за нас също е голям проблем. Но ние последователно решаваме тези проблеми. Отбелязайки постигнатите успехи, съвсем нямаме за цел да крием съществувашите в живота ни трудности, проблеми, недостатъци и пропуски. Ние открито говорим за тях и пред гражданите на Азербайджан, и пред целия свят. Точно по този начин ще можем да решим стоящите пред Азербайджан проблеми и постоянно да осигуряваме развитието на страната си.

Измежду направеното в тази област особено значение има държавната нефтена стратегия на Азербайджан. През 1993-1994 година ние започнахме да подготвяме и реализираме тази стратегия, осигурихме разработването на богатите ресурси на Азербайджан – нефтените и газовите находища съвместно с някои големи петролни чуждестранни компании, притежаващи модерна техника и технология. Днес тази работа се извършва. За съвместно разработване на азербайджанските находища в Каспийско море, като цяло на нефтените и газовите находища на територията на Азербайджан са подписани 21 договора, участници в които са 32 чуждестранни петролни компании. Ние вече имаме реални резултати от извършената работа, от нефтената стратегия. Ние вече добиваме нефт от новите находища и заедно с чуждестранните компании го пласираме на световните пазари. За целта изграждаме извънредно важни нефто- и газопроводи. Азербайджански нефт се изнася по двата прокарани нефтопровода – единия на север в посока Баку-Новоросийск, а другия на запад в посока Баку-Супса.

През последните години ние работихме върху доста голям проект и вече започнахме да изграждаме нефтопровода Баку-Тбилиси-Джейхан за износ на големи количества нефт за световните пазари, който ще се добива в Азербайджан. Подписахме необходимите договори за износ за Турция и на газ, който ще се добива в богатото азербайджанско находище „Шахдениз”, и започваме изграждането на газопровод. Нашата нефтена стратегия съзаде условия в Азербайджан да заработят не само компании, които се занимават непосредствено с добив на нефт, но и  много други компании и така в страната ни има приток на големи чуждестранни инвестиции. Такава е новата панорама на Азербайджан. Такова нещо можеше да стане само и единствено в условията на независимост на Азербайджан.

Кякто знаете, азербайджанският нефт стана известен в цял свят. Още преди 150 години в Азербайджан за първи път в света той се добиваше промишлено. През следващите години добивът на нефт нарасна, но той не принадлежеше на азербайджанския народ. В продължение на 70 години добиваните у нас богати нефтени и газови ресурси се вливаха в общата икономика на Съветския съюз. Ние не можехме да получаваме от тях необходимата печалба. Държавната независимост, нашата национална свобода, възможността сами да решаваме съдбата си създадоха за нас такива условия и ние ги използваме ефективно.

Азербайджан има извънредно важно геостратегическо положение. То е  както с икономическо, така и с политическо значение. В този смисъл ние провеждаме съвместна работа с Европейския съюз и другите международни организации. Азербайджан направи много и за реализирането на програмата ТРАСЕКА на Европейския съюз, за възстановяването на историческия Велик път на коприната и ние постигаме положителни резултати от тази дейност. Но в бъдеще програмата ще даде още по-позитивни резултати.

През 1998 година в Азербайджан съвместно с Европейския съюз се проведе първата международна конференция, свързана с възстановяването на Великия път на коприната, с реализирането на програмата ТРАСЕКА. В нея участваха представители от 32 страни – от Япония на изток до Испания на запад, 14 международни организации, и ние станахме свидетели на подписването на първото споразумение за възстановяването на Пътя на коприната, на реализирането на програмата ТРАСЕКА. Извършената работа в тази област, още веднъж повтарям, ще даде в бъдеще значителен резултат.

Това са реализираните от Азербайджан глобални проекти. Същевременно много неща се вършат и в ежедневието на Азербайджан и мисля, че по време на пребиваването си тук от предложените ви материали и други средства сами ще го видите, ще се запознаете с тях.

Провеждането на І Конгрес на азербайджанците, живеещи в чужбина, има изключително значение както за Азербайджан, така и за азербайджанците от цял свят. В резултат на протичащия по света миграционен процес в много страни започнаха да живеят азербайджанци. Това е естествен процес, той не може, пък и не не е нужно да бъде спиран и като цяло има позитивен характер. Вярно е, че днес, когато сме вече самостоятелна държава, накои опозиционни кръгове ни критикуват, че значителна част от азербайджаннското население (едни казват 1 милион, други – 2 милиона) живеят извън границите на републиката. Аз изобщо не мога да го приема като негативен факт, защото никоя нация, никой народ не може да живее само в рамките на родната си земя, в условията на национално ограничение. Искам още веднъж да отбележа, че процесът на миграция в света засегна всички страни и народи. Ако в резултат на този процес азербайджанци са започнали да живеят в много страни по света, нагодили са живота си там, осигурили са си условия, всичко това говори колко широка е географията на разпространението на азербайджанците по цял свят.

Ние смятаме, че всеки от живеещите в чужбина азербайджанци е устроил живота си в съответната страна по свое усмотрение. Той е гражданин на онази страна, трябва да живее по нейните закони и правила и да върви по избрания път.

Но същевременно днес, когато азербайджанците имат независима държава, на настоящия етап от историята една от най-важните задачи е азербайджанците, живеещи в различни страни по света, да  създават  по-тесни връзки помежду си, те трябва да заявят своята солидарност и да установят връзки с Азербайджанската държава. Нашата задача, задачата на Азербайджанската държава се изразява в това да проявяваме съответната грижа, внимание към азербайджанците, живееще в чужбина, да се интересуваме от техния живот и да постигнем по-нататъшно развитие на връзките между нашата държава и азербайджанските общности в отделните страни.  А азербайджанците, живеещи в чужбина, днес трябва да поддържат по-тесни връзки с независим Азербайджан. Всичко това са много важни условия за осигуряването на единство и солидарност между азербайджанците от цял свят.

Днес с чувство на дълбоко удовлетворение можем да отбележим, че в много страни по света – в Европа, Северна Америка - вече са създадени големи азербайджански общности. През последните години те стават все по-организирани, разширяват се и осигуряват единството, солидарността на азербайджанците в тези страни, където те живеят. През последните години този процес се развива с високи темпове. Смятам, че именно съществуването на независим Азербайджан е основа за развитието на тази солидарност.

Ние искаме азербайджанците, живеещи в чужбина, като граждани на съответните страни, да живеят така, както смятат за нужно. И същевременно да не забравят националните си корени, националната си принадлежност. Нас, азербайджанците, ни обединява нашата национална принадлежност, историческите ни корени, националните ни духовни ценности, нашата национална култура – литература, изкуство, музика, поезия, песни, обичаи и традиции на нашия народ.

В която и страна да живее човек, той трябва да пази своята национална самобитност. В света едновременно протича процес на асимилация. Хората – имам предвид азербайджанците – трябва, още веднъж повтарям, след като се приобщят към условията на страната, в която живеят, да заемат там висока позиция. В същото време те винаги трябва да остават верни на своите национално-духовни ценности, на националните си корени. Точно тези фактори обединяват всички нас. Обединява ни и ни прави солидарни идеята за азербайджанството, самото азербайджанство.

След като Азербайджан получи държавна независимосот, азербайджанството като водеща идея се превърна в основна идея за азербайджанците, живеещи както в Азербайджан, така и по света. Ние трябва да се сплотим около тази идея. Азербайджанството означава запазване на националната ни принадлежност, запазване на национално-духовните ни ценности и заедно с това - тяхно обогатяване чрез синтез, интеграция с общочовешките ценности, а така също осигуряване на развитието на всеки човек.

Точно в това се крие нашата цел при провеждането на дадения конгрес. Мисля, че делегатите на конгреса, нашите сънародници, дошли в Азербайджан, в своята родина от далечни страни, през дните на конгреса ще поддържат помежду си по-тесен контакт, ще се опитат да се разберат взаимно, ще вземат по-активно участие при формирането на общностните в различните страни като единна диаспора и ще укрепват връзките между Азербайджан и азербайджанците, живеещи в цял свят, в останалите страни. Смятам, че конгресът е извънредно важен исторически етап в тази област – за да се реализира идеята на азербайджанството, да се разшири и развие солидарността между азербайджанците по света.

Надявам се, че сегашният конгрес ще изиграе извънредно важна роля при изпълняваните на нашите задачи и ще допринесе за това дело.

Като самостоятелна държава Азербайджан провежда независима външна политика, която отговаря на неговите национални интереси. Провеждането на независима външна политика означава по-нататъшно укрепване на независимостта. Въпреки, че ние се сблъскваме с големи трудности както във външните връзки, така и в самия Азербайджан, бранейки своята независимост, провеждаме в света независима политика.

Азербайджан е миролюбива държава. Ние сме сме установили и установяваме с всички страни по света икономически, политически, обществени, научни и хуманитарни връзки на съответното ниво, развиваме и ще развиваме тези връзки. Азербайджан никога няма да се откаже от независимата си политика. Неговата независима външна политика е основен символ, главен показател за независимостта на Азербайджан.

Азербайджан е член на всички международни световни организации. Както всички знаят, в началото на тази година Азербайджан беше избран за редовен член и на авторитетния Съвет на Европа. Всичко това е логичен резултат от неговата външна политика и от провежданите в живота на Азербайджан демократични преобразувания, от извършваните реформи във всички области.

Азербайджан е светска държава и като светска държава заема своето място в света. Такъв е нашият стратегически път. Правова, демократична и светска държава – това е основният ни принцип в държавното строителство. Такива са основните принципи на нашия живот. Ние вървим и ще продължим да вървим по този път.

Мога да ви кажа, че ние решихме много тежки и трудни въпроси и много добре виждаме предстоящите хоризонти. Богатите природни ресурси, благоприятното геостратегическо положение, мощният икономически и интелектуален потенциал на Азербайджан и високото културно ниво на азербайджанците ще осигуряват на нашата независима страна щастливо и благополучно бъдеще. Можете да сте сигурни, че този път, предстоящите хоризонти и перспективи са напълно реални. Благодарение на провежданата от него икономическа политика след няколко години Азербайджан ще стане една от богатите страни в света. Благосъстоянието на азербайджанския народ значително ще се подобри. Всеки човек в Азербайджан ще живее свободно. В Азербайджан са осигурени и занапред ще се осигуряват демократично съзидание, всички свободи – свобода на словото, свобода на човека, свобода на съвестта, свобода на печата. Тоест всеки гражданин на Азербайджан, независимо от политическите си възгледи, ще живее тук, в родината си, спокойно и щастливо.

Но най-трудният, най-обезпокоителният за нас проблем е арменско-азербайджанският, нагорно-карабахският конфликт. Освобождаването на окупираните земи, възстановяването на целостта на Азербайджан. Ние направихме много в тази област. Ние поставихме тези въпроси пред всички международни организации, приети са необходимите решения. През 1993 г. Съветът за сигурност към Организацията на обединените нации прие четири резолюции за безусловно изтегляне на въоръжените сили на Армения от окупираните територии. Председателят на Съвета за сигурност направи шест заявления. Но всичко това се игнорира от Армения.

През декември 1996 година по време на срещата на ОССЕ на високо равнище в Лисабон беше  приет един извънредно важен документ, свързан с осигуряването на териториалната цялост на Азербайджан и мирното уреждане на арменско-азербайджанския конфликт. За този документ гласуваха 53 от 54-те държави членки на ОССЕ и само Армения беше против. Но за жалост Армения отново отхвърля  решението, прието от тази авторитетна организация, от ОССЕ.

Ние непрекъснато се стремим към мирно решаване на въпроса. Както знаете, още през 1993 година за уреждането на арменско-азербайджанския конфликт беше създадена Минската група в ОССЕ. От началото на 1997 година начело на Минската група са три големи държави – Русия, Съединените американски щати и Франция. През изминалите години ние извършихме значителна работа съвместно с тази организация, с Минската група, с нейните съпредседатели. Преди няколко дни съпредседателите – представители на Русия, Съединените американски щати и Франция – отново посетиха региона, срещнаха се и проведоха с нас преговори, посетиха Армения. Ние за пореден път заявихме, че подкрепяме мирното решаване на въпроса и че това може да се извърши чрез определени компромиси от едната и другата страна. Но същевременно той трябва да се реши въз основа на нормите на международното право, на общопризнатите в света принципи – принципите на териториалната цялост, суверенитета и неприкосновеността на границите на страната. Ние ще продължим да работим в тази насока. Искам да изразя увереност, че ще постигнем ликвидирането, уреждането и на този конфликт, териториалната цялост на Азербайджан ще бъде възстановена, окупираните земи – освободени, бежанците, прокудени от родните им огнища ще се върнат по домовете си.

Естествено, освен от международните организации ние много се нуждаем и от помощта на азербайджанската диаспора в тази област. Със задоволство искам да отбележа, че през последните години азербайджанската диаспора стана по-организирана, също както и азербайджанските общности, диаспората вече се проявява в съответните страни и като цяло в международната общност. Това обаче е само първият етап от формирането на нашата диаспора. Всички – както вие, така и ние – трябва да направим още много, за да създадем мощна азербайджанска диаспора, за да могат азербайджанците, живеещи в различните страни, да станат по-силни. Да станат по-стабилни икономически, за да могат да вземат активно участие в обществено-политическия живот на страните си. За да могат да влияят върху живота в тези страни. И за да могат наред с пропагандирането на независимостта на Азербайджан и неговата външна политика да съдействат за решаването на проблемите на Азербайджан. Мисля, че азербайджанците, живеещи в чужбина, трябва да поемат по този път, по него има още много неизползвани възможности. Точно тази цел си поставя конгресът, започнал днес своята работа.

Още веднъж отбелязвам, че ние искаме всеки от азербайджанците, живеещи в чужбина, да живее добре в своята страна, да укрепва позицията си, да подобрява благосъстоянието си. Искаме всеки азербайджанец активно да участва в обществено-политическия живот на своята страна, да заеме достойно място, да притежва възможности за определено въздействие. Ние желаем всичко това.

 За да дадем своя принос, ние ще вземем решение и за създаването у нас на специален орган за работа с азербайджанската диаспора. Смятам, че такъв един централизиран орган, тоест орган, който да поддържа постоянна връзка с азербайджанските общности, ще служи както за формирането на общностите и като цяло на азербайджанската диаспора, така и за още по-големия напредък в нашите връзки.

Скъпи сънародници,

Искам още веднъж да повторя думите, които напират от дълбините на душата ми: за всеки човек националната му принадлежност е източник на гордост. Аз винаги съм се гордял и днес се гордея, че съм азербайджанец.

Основна идея на независимата Азербайджанска държава е азербайджанството. Всеки азербайджанец трябва да се гордее със своята национална принадлежност, ние трябва да развиваме азербайджанството – езика, културата, национално-духовните си ценности, обича и традиции на Азербайджан. Именно тази цел си поставя приетото от нас важно решение за развитието на азербайджанския език. Ние приехме решение в Азербайджан да се използва латиницата. Днес в Азербайджан всички хора, всички държавни органи ползват само латиница. Това е извънредно важен фактор, който свидетелства за нашата национална самобитност, за азербайджанството. Ние и занапред ще продължим да полагаме усилия за разивитето на азербайджанския език.

Знаете, че езикът на всяка нация й е много свиден. На нас ни е извънредно свиден азербайджанският, родният ни език, защото дълги години нашият роден, азербайджански език не заемаше достатъчно широко място в живота ни. Но независимо от това всеки азербайджанец е дал някакъв – било малък или голям – принос за запазването на азербайджанския език. По-специално нашите писатели, литератори, поети са направили много за развитието на азербайджанския език през онзи тежък период.

Днес с чувство на безкрайна гордост мога да кажа, че през ХХ век азербайджанският език извървя голям път на развитие. Забележете колко богат, колко приятен, мелодичен е нашият език, колко голям речников запас има той за изразяване на всякакви мисли.

Ние ще осигурим господството на азербайджанския език в Азербайджан, неговото постепенно развитие. Същевременно бихме искали всеки азербайджанец, независимо на кой континент и в коя страна живее, да усвои езика на тази страна, да използва нейните обичаи и традиции, да се адаптира към нейните условия, но същевременно да развива азербайджанския език.

Никое средство не обединява народите така, както езикът, национално-духовните традиции и ценности. Ние винаги трябва да използвами това средство, по-специално азербайджанците, живеещи в чужбина. Затова бих искал азербайджанците в азербайджанската общност на всяка страна да са солидарни, да се подкрепят взаимно, да си помагат, дълбоко да си съчувстват и заедно да спазват нашите национални обичаи и традиции, националните ни ценности, да отбелязват нашите национални празници. И не само празника на независимостта Новруз, но и всички други празници. Да създадат определени възможности новото поколение, децата да изучават азербайджански език. Ние ще направим всичко възможно, за да може следващите поколения, вашите деца, нашите деца още по-високо да издигнат идеята на азербайджанството, постоянно да развиват азербайджанския език, нашите национално-духовни ценности.

Скъпи приятели,

Можете да сте сигурни, че като самостоятелна държава Азербайджан вече десет години е здраво стъпил на краката си. През изминалия период ние развивахме неговата независимост и днес аз заявявам, че независимостта на Азербайджан е вечна, необратима и постоянна.

Скъпи приятели, независим Азербайджан винаги ще бъде опора за вас, винаги ще ви покровителства и ние в Азербайджан ви смятаме за наши пратеници, възлагаме на вас големи надежди, разчитаме на вас и ви смятаме за своя опора.

Също както независим Азербайджан е млада държава, така млади са солидарността на Азербайджан, единството на азербайджаннците по света и азербайджаннските общности в различните страни. Но днес ние сме навлезли в нов етап. Ние се формираме, нашата независимост укрепва, организирането на азербайджанците, живеещи в чужбина, протича значително по-бързо и всички ние заедно ще развиваме азербайджанството, ще го направим постоянно, вечно.

Скъпи приятели,

Пожелавам на всички здраве и щастие. Моля делегатите и гостите от чужбина да предадат на всички азербайджански общности, на всеки азербайджанец поздравите и любовта на азербайджанския народ, на неговата държава и на Президента.

Пожелавам на всеки от вас успехи в работата, в делата ви във вашите страни. Пожелавам на всяко семейство, на всеки азербайджанец, независимо къде живее, щастлив живот и щастливо бъдеще. Нека нашите реки не пресъхват! Нека нашите дървета не бъдат отсечени! Нека нашата светлина не гасне.

Слава на азербайджанския народ!

Да живее независим Азербайджан, Азербайджан, Азербайджан!