Реч на председателя на Върховния Съвет на Азербайджанска Република Гейдар Алиев на заседание на Милли Меджлис от 15 юни 1993 година


Уважаеми депутати, уважаеми господин Президент!

Изказвам благодарност на членове на Милли Меджлис, Върховния Съвет на Азербайджан за високо доверие и уверявам ви, че, като използвам всички възможности, ще поема това тежко бреме и ще се опитам с чест да изпълня своя задача. Искам да отбележа, че с пълна отговорност давам си сметка за днешното тежко положение на Азербайджанска Република. Като започвам дейност, разбирам отговорност, която поемам, и, като се ръководя от това, ще правя всичко, което мога. Нямам намерение да излизам с дълга реч. Обаче трябва да кажа няколко думи за най-важното. Една от основни задачи смятам спазване, подсилване и развитие на историческо постижение на азербайджанския народ – държавна независимост на Азербайджанска Република. Държаваната независимост на Азербайджан трябва да се осигурява въз основа на традиции на Азербайджанска Демократическа Република, която е била създадена през 1918 година, а също така съвременни изисквания, процеси, които стават в света. Ще полагам усилия в тази посока и никой да не се съмнява, че ще посветя целия си живот само за развитие на Азербайджанска Република като независима държава. Във връзка с това искам да кажа, че според мен каквото и да не се случи, никога в бъдеще Азербайджан няма да загуби своята независимост. Говори се за възстановяване на бившия Съветски Съюз, за влизане на Азербайджан в тази структура. Това е утопия. Аз отхвърлям подобни мисли и призовавам всички граждани на Азербайджан да направят същото.

Пред републиката има големи и сложни задачи. За осигуряване на независимостта, суверенитета трябва да се възвърнат територии на Азербайджан, които са окупирани от Армения. Трябва да се възстанови териториална цялост на републиката, да се спре войната, да се установи мир. Гражданите на Азербайджанска Република трябва да живеят в мир, спокойствие и благополучие и да строят държавата си така, както самите искат. Затова този въпрос е един от най-важните и трябва да остава под особено внимание на Върховния Съвет. Аз с отговорност ви завявам, че точно така ще бъде.

Вчерашният документ, който е бил подписан по инициатива на Съединените щати, Русия и Турция, е първата стъпка за постепенно излизане от войната. Вероятно, в бъдеще в тази област трябва да се вземат по-ефикасни мерки Азербайджан да стане истински владетел на цялата си територия и нашият народ да излезе от военното състояние.

И така, държавната независимост на Азербайджан е най-важната задача. В независимия Азербайджан трябва да се развива демокрация. По всеки начин трябва да насърчава политически плурализъм. Не може да се допуска нарушаване на Конституцията и закони на републиката. Държавно изграждане и формиране на общество трябва да се осъществява върху демократични принципи. В политика и икономика трябва да важат принципи на свобода, свобода на личност, защита на човешки права, трябва да се утвърдят принципи на свободна пазарна икономика, тоест нашата република трябва да следва пътя, който е поела година преди. Това е верният път и републиката ни трябва да върви по този път уверено. Вие трябва да сте уверени, че винаги ще бъда верен на пътя ни.

Една от основните причини на днешното тежко положение в републиката са събитията, които са станали на 4 юни в Гянджа. Имало е място едно ужасяващо престъпление, проляла се е кръв. Всичко това трябва да се разследва и хората, които са нарушили закон, участвали в престъплението, без разлика от коя страна, трябва да понесат отговорност пред закона. С въпроса се занимава парламентска следствена комисия, а ние трябва по-бързо да разрешим сложната ситуация. Вчера имах разговор с президента Абулфаз Елчибей, също така проведох преговори в Гянджа. Затова мисля, че нашите усилия ще помогнат да се разреши сложилата сложна ситуация, да се спри противостояние. Обаче вече съм казвал и повтарям отново, че при никакви условия не мога да бъда привърженик на използване на оръжие. Това противостояние трябва да се регулира само по мирен начин, по съгласие и взаимно разбирателство, посредством преговори. Мисля, че мъдростта на народа ни, общите усилия на уважаеми личности, на интелигенцията и като цяло дейността ни ще осигурят постижение на целта.

Като изграждаме демократична, независима държава, като се борим за гражданско общество, трябва да се възползваме от всички ценности на цивилизования свят. Ние трябва да се стараем Азербайджан след придобиване на независимостта си да продемонстрира на целия свят успехите си, традициите си. Мисля, че от това гледище Азербайджан има както исторически, така и съвременен потенциал. Ако се възползваме от този фактор ефикасно, Азербайджан ще се превърне в независима, демократична държава, а обществото ни ще се изгражда въз основи на демократични, правови, общочовешки ценности. Всичко, наша наука, култура, традиции, религията ни ислям създават добри условия за това. Нашата задача е да използваме всичко това по-ефикасно.

Напрежение в страната е свързано не само с карабахския проблем, т.е. с агресията на Армения срещу Азербайджан. Сега е имало място събитията в Гянджа. За съжаление като една от причини на напрежението се явява влошаването на взаимоотношения между народности и етнически групи, които дълги години живеят в Азербайджан. Азербайджан през десетилетия, столетия е бил родина за всички хора, които живеят тук, и трябва така да бъде и в бъдеще. Всички граждани, живеещи на територията на републиката, трябва да имат равни права без разлика по народност, религия, политически симпатии. Ако успеем да се ръководим от тези понятия и да ги реализираме в живота, ще успеем да осигурим истинско обединяване на всички народности, всички етноси, живеещи в Азербайджанска Република. Това е една от наши задачи. Мисля, че ще постигнем и тази цел.

Голяма дейност е била осъществена през миналата година във външната политика. Обаче има много неща, които все още трябва да осъществим. Мисля, че Азербайджан като демократична държава трябва да създава равноправни отношения с всички държави. Без разлика, коя е вътрешна стуктура, в каква посока се строи вътрешна политика на различни държави, ние трябва да уредим с тях нормални отношения. Първо, трябва да създадем необходими културни, икономически, държавни отношения с най-близките си съседи. От това гледище отношения с Република Турция, без съмнение, се поддържат и от населението. Отношенията със съседката ни Ислямска Република Иран трябва да се подобрят, се развиват. Северната ни съседка, Русия е голяма държава. Несъмнено, отношения между Русия и Азербайджан след това трябва да се подобрят, да станат по-широки, по-ползотворни, трябва да се основават върху принципи на независимост.

С всички държави, кои то са били в състава на бившия Съветски съюз, а сега са независими, трябва да поддържаме по-тесни взаимни отношения. Това е необходимо, защото нашите икономически, културни отношения с тези държави, отношенията между народите ни през дълги години са били много близки. Не бива да прекъсваме връзките, трябва да ги развиваме. Не се съмнявам, че само такава политика ще помогне на Азербайджанска Република да се формира и да се развива като независима държава. Азербайджан вече е излязъл на световното равнище. Положително отношение на Съединените американски щати към Азербайджан последно време много ми радва и мисля, че отношенията трябва повече да се задълбочават и да се развиват. Ние трябва да задълбочаваме отношенията си с всички европейски държави, особено, с Великобритания, Франция, Германия. С ислямски страни, арабски и тюркоезични държави отношенията ни трябва да се развиват още по-скоро. С една дума, искам да покажа позицията си и във външната политика. Като председател на Върховния Съвет ще работя в тази посока, ще се старая за успешна дейност на нашия президент, Върховния Съвет, правителството.

Обаче засега е по-важно да се премахне напрежението, което е резултат на случилото в Гянджа. Тук от трибуната се обръщам към всички граждани на Азербайджан, към наши братя, сестри и заявявам, че нашата република сега се намира в тежко положение. Още веднъж повтарям, че най-големият проблем е възвръщането на окупираните територии и осигуряването на териториалната цялост, суверенитета на Азербайджан. Затова трябва да отхвърлим настрана вътрешни противостояния и спорове. Обръщам се към целия азербайджански народ, към жителите на Гянджа, към депутата на парламента Сурет Гусейнов, привърженниците му и призовавам всички да постъпят по-мъдро, по-хуманно. Нашата република днес повече от всичко се нуждае от хуманност, човечност и всички трябва да знаят, че днес трябва да бъдем заедно, че ни трябва единение. В този трагичен период Азербайджан е пред голяма опасност. В този момент всички сили трябва да се обединят. Всички политически партии, обществени организации, всички хора трябва да се обединят. Трябва да се забравят всички обиди. Мисля, че населението на Гянджа, хората, които живеят в райони около този град, ще подкрепят обръщението ми. Надявам се, че Сурет Гусейнов ще ме чуе, ще постъпи мъдро и ние ще премахнем тази беда. Аз ви каня да действате в тази посока, каня ви да се обединим. Моля ви да оставите дребни обиди, ще дойде време и за тях. Всички после ще решат проблемите помежду си. Сега не е време за това.

Във връзка с това искам да засегна още един въпрос. Някои хора казват за мен, че ако Гейдар Алиев заеме отново някакъв пост, щял да отмъщава на определени хора, щял да накаже тези, които някога са били негови противници. Пред вас и пред целия азербайджански народ заявявам с пълна отговорност, че отмъстителност не ми е присъща. Това са съчинили някои хора, които по този начин искат да ме оклеветят и да разделят народа. Обещавам ви, че никога няма да се поддам на чувство за отмъщаване. Ако някой някога преди се е отнасял към мен лошо, вярвайте ми, вече съм го простил. Никога не съм се падал до толкова и никога в бъдеще няма да го направя. Казвам така, не затова, че сте ми изразили доверие и аз съм заел този висок пост. Не. Аз като обикновен гражданин никога не съм искал и няма да искам да враждувам с някого, да отмъщавам на някого. Обаче в рамки на длъжността си, без съмнение, всеки от нас трябва да спазва дисциплина, всеки трябва да се подчинява на закона. Всички трябва да пазят закони, да осигуряват господството им и, разбира се, в тази посока аз няма да променя принципите си.

Мисля, че заедно с Върховния Съвет, с президента, ние всички заедно ще успеем да излезем с успех от това положение. Призовавам всички да се обединят.

Благодаря за внимание!