Гянджа


11-12 декември 1993 година

23-26 май 2000 година

12 септември 2002 година