Реч на изпълняващия длъжността Президент на Република Азербайджан и председател на Върховния съвет на Република Азербайждан Гейдар Алиев на срещата с представители на водещите петролни компании и корпорации - 17 август 1993 година


Уважаеми гости,

Уважаеми петролопроизводители, учени и представители на печата,

От все сърце ви приветствам и ви пожелавам успехи във вашата работа, която е от голямо значение и която започвате днес. Настоящото събрание е свързано с по-нататъшното използване на петролните находища в независима Република Азербайджан. Както знаете, Азербайджан е древна страна на петрола и добивът на нефт в Баку започва още през миналия век. Ако се върнем към историята, с чувство на огромна гордост можем да отбележим, че Азербайджан е първата страна в света, която е добивала петрол и е доставяла петролни продукти в много страни по света. Позволете ми, макар и накратко, да кажа няколко думи за етапите в развитието на петролната промишленост.

Веднага след като в Азербайджан започва да се добива петрол, Баку привлича вниманието на безбройните петролни компании от развитите страни в света. Известно е, че добивът на нефт в Азербайджан и неговото преработване още от самото начало са свързани с дейността както на азербайджанските предприемачи, така и на чуждите компании. През този период Баку се прочува по цял свят като петролодобивен регион. Ако става дума за следващия период, то след 1920 година азербайджанският нефт изиграва изключителна роля в развитието на бившата съветска република. Както постиженията, така и недостатъците от този период са ви добре известни. А сега ние навлизаме, както се казва, в третия период на използване на петролните богатства на Азербайджан.

Ако става дума да периода преди 1920 година, ще видим, че азербайджанският нефт се експлоатира и изнася от големи чуждестранни петролни компании, а народът получава от него много малко полза и печалба.

А ако трябва да говорим за последния 70-годишен период, отново има различни мнения. Нефтените богатства на Азербайджан обезпечаваха целия Съветски съюз и същевременно носеха голяма печалба на Република Азербайджан и азербайджанския народ. Такава е истината и ми се струва, че не е необходимо да го отричаме и да изразяваме необосновани мнения по този повод. Историята сама ще постави всичи неща по местата им. Но се знае, че през този период Азербайджан бе прочут в бившия Съветски съюз и в цял свят като петролна академия, че тук се формираха петролопроизводители със световно име, майстори на нефтодобива, учени, работещи в областта на петрола и геологията. Работейки и в други региони от бившия Съветски съюз, те изиграха важна роля в проучването на петролните находища, тяхната експлоатация и организирането на нефтодобива. През онези години ние винаги с чувство на огромна гордост отбелязвахме, че нефтодобивниците от Азербайджан - и учени, и специалисти от петролната промишленост - работеха по цялата територия на огромната съветска страна, използвайки своя опит, своите знания и умения за да открият нови и нови находища и така спомогнаха за разрастването на международната слава на азербайджанските нефтодобивници.

Цял свят знае, че добив на черно злато в морето за първи път е извършен именно благодарение на дейността на азербайджанските нефтодобивници. През 1949 година на Нефтяние Камни след бликването от първата сонда опитът с добива на нефт в морето започна да се прилага в цял свят. Дейността на азербайджанските нефтодобивници в тази област в чужбина никога няма да се заличи в историята.

Не е тайна, че през 1920-1940-те години Съветският съюз като нова държава успяваше да развива своята промишленост благодарение именно на азербайджанския, на бакинския петрол. По време на Втората световна война петролът и петролните продукти изиграха стратегическа роля в осигуряването на военната мощ на Съветския съюз и повече от 75 процента от потребностите на страната от тази продукция тогава се задоволяваха от Баку. Всичко това е историческа истина. Едва от дистанцията на времето ние по-правилно разбираме историята и й даваме по-реална оценка. Повтарям още веднъж: ако приемем периода преди 1920 година като период на експлоатация на азербайджан-ския нефт от чуждите страни, ако в периодичния печат до неотдавна се опитваха ни представят последните 70 години като уж хищническо ограбване на азербайджанския нефт, когато азербайджанският народ и държава не получавали нищо, то сега ние се намираме на нов етап. Ние трябва да дадем правилна оценка на тези исторически периоди, да си направим правилните изводи и да си вземем поука, а също и правилно да организираме работата си.

С тези думи изобщо не възнамерявам да влияя върху развитието на нефтодобива и научните изследвания в дадената област в Азербайджан понастоящем. Просто напомням няколко момента и целта ми е, като започнем от днес, да изградим работата си по-ефективно.

Още една истина има и в това, че напоследък, особено през 60-70-те години потенциалът на петролната промишленост на Азербайджан се разви много силно. Понастоящем тя разполага с основни фондове в големи обеми, нашите учени, геолози и нефтодобивници откриха нови и богати находища на суша и в морето. Използването на тези богатства безспорно е много важен фактор за осигуряване на социално-икономическото развитие най-вече на азербайджанския народ, на независимата Република Азербайджан.

Нефтените залежи се отнасят към богатствата, намиращи се в земните недра. Нефтените находища на Азербайджан, както вече казах, се използват вече повече от век и този нефт се изнася в много страни по света. Но в земните недра има още много петролно богатство, неговото ефективно използване е свещен дълг на днешното и бъдещите поколения. Нашето петролно богатство трябва да се използва най-вече за развитието на Република Азербайджан, за подобряване на социално-икономическото положение на народа, за повишаване на материалното благосъстояние на гражданите. Точно затова смятам за свой дълг да кажа тези думи на днешното събрание. Ако днес ние, след като сме създали нови връзки с компании от редица чужди страни, навлизаме в етап на по-рационално използване на петролните находища на републиката, значи трябва да обмисляме всяка своя стъпка. Това богатство, изпратено на народа от Аллах, от съдбата, трябва да се използва разумно и обмислено.

Няма съмнение, че трябва да се осигури изгода за чуждите компании, които имат икономически интерес да експлоатират нефтените находища. Аз открито казвам, че позицията на Азербайджанската държава в тази област трябва да бъде напълно ясна, а изгодата - взаимна. Приоритет трябва да имат интересите на държавата, на народа и същевременно трябва да бъдат задоволени и икономическите интереси на чуждестранните компании, като дейността бъде организирана въз основа на взаимната изгода и разбирателство.

Докато траеха процесите напоследък в Азербайджан по страниците на печата и в изказванията на отделни обществено-политически дейци бяха изразявани мисли, че дълги векове богатствата на Азербайджан хищнически и безмилостно са били разграбвани от чужди държави. Сигурно е имало и такива случаи, но занапред ние не можем да го допуснем. За жалост напоследък петролната промишленост на Азербайджан се озова в ръцете на некомпетентни ръководители и в резултат на дейността на тези хора, неспособни да изпитват дълбока отговорност в посочената дейност, в подготовката на някои договори бяха допуснати грешки.

Точно затова на 24 юни ние взехме решение за временно спиране на споразуменията с чуждестранните компании, които бяха пред подписване. Това съвсем не означава, че искаме да разгледаме тези въпроси по-задълбочено. Повтарям, ние се стремим в бъдеще да организираме използването на петролните находища, които са най-голямото богатство на Азербайджан, по-рационално, в името на развитието на народа. Ние нямаме никаква друга цел и не можем да имаме. Затова след нашето решение от 24 юни появилите се в чуждестранния печат статии и недоволството на отделни компании бяха за нас необясними. Ние се постарахме да дадем обяснение на всички тях и предполагаме, че успяхме да премахнем недоразуменията.

Сега пристъпваме към нов етап по този въпрос. Пред нас стоят важни задачи. За жалост добивът на нефт и газ през последните години рязко намаля. За това има определени обективни причини. Но основната от тях е липсата на добра организация на работата, това, че на нефтената промишленост не се обръща нужното внимание, нерационално се използват потенциалните възможности в нефтената промишленост. Понастоящем в Азербайджан всяка година се добиват 10 милиона тона нефт и 6 милиарда кубически метра газ. Според информацията, с която разполагам, през 70-80-те години благодарение на съвместната дейност на нашите нефтодобивници, геолози, учени и научни институти бяха открите повече от 20 големи петролни находища, които имат богат потенциал. Ако тези находища се използваха рационално, днешните показатели по добива на нефт и газ в Азербайджан щяха не да намалеят, а дори да нарастнат.

Но напоследък се очерта една неприятна тенденция. Напълно отговорно мога да кажа, че тя е свързана с факта, че съдбата на нефта се решава от хора, които не разбират нищо от петрол, не познават този термин, неосведомени са в областта на петролната промишленост, които приказват по площадите и прекарват времето си в чайханите. Тези хора не разбират как трябва да се използва петролът, как трябва да се развива нефтената промишленост. Точно затова тя бе оставена на произвола на съдбата. Наша неотложна основна задача е използвайки съществуващите възможности и потенциала на днешната петролна промишленост, да увеличим добива на нефт и газ и да развиваме петролната промишленост.

През последните 2-3 години някои хора разпространяват мнението, че нашите петролни запаси са много големи, че ние ще установим връзки с чуждестранни компании, те ще дойдат и ще ни помогнат в добива и преработването на нефт, в неговото транспортиране и реализиране на световния пазар и така Азербайджан ще излезе от трудното си положение. Безспорно, ние не отричаме този начин и той е един от основните начини да развием нашата петролна промишленост понастоящем. Но ако ние всеки ден, всеки месец, всяка година намалявайки производството на нефт чакаме, че след 2-3 години в резултат на сключените с петролните компании договори производството на нефт ще нарасне, а после ние ще го продадем и ще получим валута и ще развиваме Азербайджан, тогава какво ще бъде положението на народа през тези две-три години?

Затова искам да кажа на събралите се тук представители на петролната промишленост, на нашите учени и всички нефтодобивници изобщо, че азербайджанските нефтодобивници със своя труд, умения и преданост на своята професия са си спечелили световна слава. Днешното поколение наши нефтодобивници използват историческите постижения и опита на своите предшественици и в сегашните условия трябва да развиват нефтената промишленост и процеса на добив на петрол, да увеличат производството на нефт и газ. Трябва открито да заявим, че за някои ръководители нефтът се превърна изключително в средство за търговия, те преследват само своята изгода. Това е предателство по отношение на азербайджанския народ. Ние не можем да го търпим.

 В залата виждам нашите уважаеми учени, прославените нефтодобивници на Азербайджан. Животът на тези хора е свързан с развитието на петролната промишленост на републиката. Техните житейски пътища са пред очите на всички нас. През 1950-60-те, дори през 70-те години държавата и цялата общественост обръщаха голямо внимание на петролната промишленост. Имената на нефтодобивниците се споменаваха с уважение и почит, към тях се проявяваше грижа. А сега? Къде е тази почит, къде е тази грижа? Такава голяма сфера, голяма наука, такава огромна промишленост не може да се ръководи от некомпетентни хора. Точно те ни докараха до това положение.

Азербайджанските нефтодобивници, учени, работници, всички хора, свързани с петрола, правилно възприеха тези мои мисли и се съгласиха, че днес трябва рационално да използваме потенциала на петролната промишленост.

Вече отбелязах, че в нашата петролна промишленост започна нов етап. Ако например през втората половина на ХІХ - началото на ХХ век петролните находища на Азербайджан се експлоатираха предимно от европейски компании, то през следващия период петролът премина към държавния сектор и понастоящем също е в ръцете на държавата. Но на третия етап ние отново установихме връзки с чуждестранни компании и започваме да развиваме петролната промишленост. Ние трябва да се стремим този етап да бъде полезен за независимата Република Азербайджан.

Не бива да забравяме, че нефтът е неизчерпаемо богатство на Азербайджан, но това изобщо не означава, че той е неизчерпаем. Не. Петролните залежи също имат определен предел. Ако ние не успеем да използваме нефтените находища на научна основа, разумно и икономично, бъдещите поколения няма да ни го простят. Затова хората, които се канят за кратък отрязък от време да получат големи печалби, трябва да се позамислят. Трябва да правим така, че бъдещите поколения също да могат достатъчно да се възползват от това рядко богатство на Азербайджан.

Затова през новия етап, създавайки връзки с чуждестранни компании, ние не бива да забравяме този основен въпрос. Това, че отделни хора в дадените процеси преследват лични интереси, е голям удар по азербайджанския народ - както по икономиката на независимата Азербайджанска държава, така и по нейното национално могъщество и държавост. Това не бива да се допуска и аз ви уверявам, че от самото начало, когато заех тази длъжност, съм на тази позиция и няма да го допусна.

Азербайджан има големи петролни находища в морето: „Азери“, „28 апреля“ и т.н. Всички тези находища са открити благодарение на труда на намиращите се тук наши учени, геолози и нефтодобивници. Нима ще допуснем днес от плодовете на дългогодишния труд на стотици хора да се възползват отделни така наречени предприемачи? Това не бива да се допуска! Аз никога няма да го допусна.

На всички тези въпроси, както знаете, през 70-те години се обръщаше много сериозно внимание. В края на 70-те години, след като бяха открити петролните находища в дълбоките части на Каспийско море, ние започнахме да добиваме и да транспортираме нефт оттам. Точно през онези години, още когато бяхме част от Съветския съюз, ние започнахме да изграждаме в Азербайджан завод за дълбоководни основи. Сигурно мнозина от намиращите се в тази зала не знаят, но строителството на въпросния завод именно в Азербайджан не беше лесна задача. Защото бяхме част от стопанския потенциал на СССР и нямахме свобода за своята дейност. Но искам да ви информирам, че по онова време в резултат на нашите големи и последователни мерки в Москва бе решено този завод да се изгради именно в Азербайджан. В Азербайджан и в страната на съветите като цяло нямаше оборудване за изграждането на такъв завод. За закупуването на оборудването от валутния фонд на СССР бяха изразходвани 400 милиона долара. Оборудването и технологията беше купена от Америка. Информираха ме, че дори в подготвените нови договори не е поставен въпросът за използването на произведените в този завод дълбоководни основи и продукцията на предприятието е била пренебрегната.

Тези договори трябва да се изготвят доста пълно и правилно. За да не може никой никого да не се старае да мами и всеки да отстоява интересите на своята страна. Взаимоотношенията и икономическите взаимовръзки трябва да са на най-високо ниво. Предполагам, че намиращите се тук представители на чуждестранните петролни компании ще разберат и правилно ще възприемат тези мои думи. Още веднъж заявявам, че се отнасям положително към съвместната ни експлоатация на нефтените находища, които са най-голямото богатство на Република Азербайджан, заедно с чуждестранните фирми. Но тези отношения и връзки трябва да са разумни и коректни. Ние ще осигурим условия споразуменията да имат такава основа и мога да ви дам гаранции за това от страна на държавата.

Същевременно искам да отбележа, че ако най-големите нефтени компания по света проявяват интерес към петролните находища в Азербайджан, мисля, че държавните кръгове в тези страни също трябва да се интересуват от сегашното обществено-политическо положение на Република Азербайджан. Смятам, че повечето петролни компании са тясно свързани с представляваните от тях държавнически кръгове. Тяхната работа тук позволява да разчитаме на по-нататъшно подобряване на отношението на тези държави към Азербайджан.

Като ви информирам за това, искам да добавя, че Република Азербайджан, независимата Азербайджанска държава и занапред ще продължи да установява взаимно изгодни връзки с всички страни. Като демократична република, като цивилизована държава, Азербайджан ще се развива и занапред. В Република Азербайджан ще се прилагат всички международни правни норми и закони. В Република Азербайджан и занапред ще се отстояват човешките права, на тези въпроси ще се обръща още по-сериозно внимание. Уверявам ви, че никой няма да може да попречи на по-нататъшното развитие на Азербайджан като демократично република. Азербайджан е държава, включила се в общността на демократичните страни от света, той и занапред ще се развива въз основа на принципите на политическия плурализъм и защитата на човешките права.

Надявам се, че тези условия ще се превърнат в един от основните фактори при установяването на връзките на петролната компания на Република Азербайджан с петролните компании от чужбина.

Ние държим да продължат икономическите ни връзки с представените тук компании от чужбина и ще спомагаме за това. Ще създадем условия всички въпроси да се разгледат на необходимото ниво, на високо научно ниво.

Пожелавам на всички вас успехи в работата и искам да изразя увереност, че след днешното съвещание връзките между петролната компания на Република Азербайджан и чуждестранните компании ще се развиват в още по-правилна насока.