ევროპული კავშირი


ევროპის ქვეყნების ეკონომიკური ასოციაცია. ევროკავშირში შექმნილია ერთიანი შიდა ბაზარი, ლიკვიდირებულია აკრძალვები ქვეყნებს შორის საქონლის, კაპიტალის და სამუშაო ძალის თავისუფალ გადაადგილებაზე, ორგანიზებულია

ერთიანი სავალიუტო სისტემა.