აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სპრეზიდენტის სავიზიტო ბარათები აზერბაიჯანის რეგიონების მიხედვით


აღჯაბადიაღჯაბადი
1993 წელი 11-12 დეკემბერი
1994 წელი 9 აპრილი
ბაქო ბილასუვარიბილასუვარი
1993 წელი 13 აგვისტო
1999 წელი 19 მარტი
შექიშექი
2002 წელი 9 ნოემბერი
ბეილაგანიბეილაგანი
1993 წელი 11-12 დეკემბერი
1994 წელი 9 აპრილი
ბარდაბარდა
1994 წელი 9 აპრილი
1998 წელი 8 ოქტომბერი
ჯალილაბადიჯალილაბადი
1993 წელი 13 აგვისტო
მასალლიმასალლი
1993 წელი 13 აგვისტო
მინგეჩაურიმინგეჩაური
1998 წელი 8 ოქტომბერი
ლენქორანილენქორანი
1993 წელი 13 აგვისტო
იარდიმლიიარდიმლი
1993 წელი 13 აგვისტო
ყაზახიყაზახი
1998 წელი 7 ოქტომბერი
ისმაილლიისმაილლი
2002 წელი 8 ნოემბერი
გაბალაგაბალა
2002 წელი 8 ნოემბერი
ლერიქილერიქი
1993 წელი 13 აგვისტო
იმიშლიიმიშლი
1993 წელი 11-12 დეკემბერი
ფიზულიფიზული
1993 წელი 11-12 დეკემბერი
1994 წელი 9 აპრილი
შამქირიშამქირი
1993 წელი 11-12 დეკემბერი
2000 წელი 23 აპრილი
განჯაგანჯა
1993 წელი 11-12 დეკემბერი
2000 წელი 23-26 მაისი
2002 წელი 12 სექტემბერი
ნახჭევანინახჭევანი
1996 წელი 21 ოქტომბერი
1996 წელი 29-31 ოქტომბერი
1998 წელი 10-14 ოქტომბერი
1999 წელი 10 ნოემბერი
2002 წელი 15-20 ივნისი
2002 წელი 10-14 აგვისტო
სალიანისალიანი
1999 წელი 19 მარტი
სუმგაითისუმგაითი
1996 წელი 2 ივნისი
1999 წელი მარტი
2001 წელი 7 ივლისი
2003 წელი 2 აპრილი
გერანბოიგერანბოი
2002 წელი 16 სექტემბერი
აფშერონიაფშერონი
2000 წელი 16 ოქტომბერი
2001 წელი 10 თებერვალი