آثار / استراتژی نفتی

"قرارداد قرن"


بیانیه حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در حضور خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی دائر بر انعقاد موافقت نامه میان شرکتهای نفتی کشورهای غربی - ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۹۴ 
سخنرانی حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در مراسم امضای قراردادی در خصوص بهره برداری مشترک از میادین نفتی خزر توسط شرکت دولتی نفت آذربایجان و کنسرسیوم شرکتهای نفتی خارجی در باکو - کاخ "گلستان"، ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴ 
متن سخنرانی حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در اولین اجلاس کمیته ریاست" قرارداد قرن" در موزه تاریخی آذربایجان-۲۴ ژانویه سال ۱۹۹۵ 
سخنان افتتاحیه حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در مراسم امضای اسناد مربوط به واگذاری بخشی از سهام آذربایجان در کنسرسیوم بین المللی نفتی به شرکت نفتی "اِکسون" آمریکا- تالار "گلستان"، ١۹ آوریل ١۹۹۵
سخنرانی حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در مراسم باشکوهی به مناسبت استخراج اولین نفت بر اساس"قرارداد قرن" - ۱۲ نوامبر سال ۱۹۹۷ 
متن سخنرانی حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در مراسم با شکوهی بمناسبت پنجمین سالگرد امضای "قرارداد قرن" در کاخ جمهوری - ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۹۹ 
نطق حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان در مراسم رسمی بمناسبت پنجمین سالگرد " قرارداد قرن"،۲۰ سپتامبر سال ۱۹۹۹، " کاخ گلستان" 
سخنرانی حیدر علی اف رییس جمهور آذربایجان در مراسم امضای قطعنامه مرحله اول بهره برداری کامل از میادین "آذری- چراغ- گونشلی" - ۳۰ اوت ۲۰۰۱