Vystúpenie Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na Medzinárodnej konferencii v Baku venovanej obnoveniu historickej Veľkej hodvábnej cesty - dňa 8. septembra 1998


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Vážení hlavy štátov a delegácií!

Dámy a páni!

V dejinách ľudskej civilizácie dopravné cesty vždy hrali veľkú úlohu, vplývali na všetky strany života - politiku, hospodárstvo, kultúru. Jedným z výrazných príkladov a symbolov tohto je Veľká hodvábna cesta, ktorá je globálnym, unikátnym javom, a ktorá má v sebe tisícročné dejiny viacerých krajín a národov, starú kultúru Číny, veľké zemepisné objavy Európanov, dosiahnutia stredovekej islamskej Renesancie atď.

Azerbajdžan oddávna bol dôležitým úsekom Veľkej hodvábnej cesty, hral úlohu svojrázneho mostu medzi Európou a Áziou. Krajiny Kaukazu, bazénov Kaspického a Čierneho morí predstavovali zónu rozvinutého obchodu, vzájomného kultúrneho obohatenia, náboženskej tolerancie, boli jednou zo svojbytných zložiek Veľkej hodvábnej cesty.

Ako neoddeliteľná súčasť ľudských dejín Veľká hodvábna cesta prežila obdobia rozkvetu a pádu. Na začiatku epochy vojen, ideologickej a geopolitickej konfrontácie a deliacich línií zmizla z nášho životu a premenila sa na prekrásnu legendu.

Ale skončila sa "studená vojna", stali sa nezávislými národy, všeľudské hodnoty, demokratické normy a integračné procesy sa stali dominantnými vo svetovej politike a myšlienka Veľkej hodvábnej cesty sa znovu stala žiadanou samotným behom dejín.

Treba poukázať na prezieravé rozhodnutie komisie Európskej únie, z iniciatívy ktorej v mesiaci máj roku 1993 v Bruseli sa uskutočnilo špeciálne stretnutie krajín Kaukazu a centrálnej Ázie venované prerokovaniu stratégie rozvoja národných a medzištátnych dopravných obchodných komunikácií.

Založený na tomto stretnutí program dopravného koridoru Európa - Kaukaz - Ázia (TRASEKA) sa stal jedným z najdynamickejších a ekonomicky efektívnych projektov, ktoré sa realizujú v eurázijskom priestore.

Za posledných päť rokov vďaka úzkej spolupráci krajín - účastníkov programu a aktívnej podpore komisie Európskej únie bola vykonaná veľká práca na modernizácii a výstavbe komunikačných objektov, rozpracovaní príslušných zákonov a právnych noriem, príprave ľudských zdrojov, zdokonaľovaní colnej a tarifnej politiky.

Dôležitou udalosťou pre rozvoj tohto programu sa stalo v mesiaci máj 1996 v meste Serachs, v Turkménsku, podpísanie Dohody o usporiadaní tranzitnej prepravy medzi Azerbajdžanom, Gruzínskom, Turkménskom a Uzbekistanom, ku ktorej sa neskôr pripojili aj ďalšie štáty. Vďaka tejto dohode tarify boli znížené o päťdesiat percent, zjednodušené colné procedúry, zabezpečená bezpečnosť prepravy. V dôsledku čoho v posledných rokoch sa zvýšil takmer desaťnásobne tovarový obrat medzi Európou a Áziou cez transkaukazský koridor.

Úspešné uskutočnenie programu TRASEKA vytvorilo základy pre posunutie našej spolupráce do vyššej úrovne - prijatia programu obnovenia Veľkej hodvábnej cesty, čomu je venovaná naša konferencia.

Pripravená pracovnou skupinou TRASEKA "Základná multilaterálna dohoda o medzinárodnej doprave pre rozvoj koridoru Európa - Kaukaz - Ázia", jej technické prílohy a Bakinská deklarácia majú dôležitý hospodársky, politický a historický význam.

Ich prijatie bude napomáhať rozvoju obchodu, osvojeniu a preprave prírodných zdrojov, vzájomne výhodnej hospodárskej spolupráci v regiónoch Európy, Čierneho mora, Kaukazu, Kaspického mora a Ázie.

Obnovenie historickej Veľkej hodvábnej cesty, zapájanie do nej nových krajín a regiónov sa stane silným impulzom pre zblíženie a vzájomné obohatenie našich národov, upevnenie nezávislosti a suverenity našich nezávislých štátov, úspešné vykonanie v nich demokratických a trhových reforiem, bude napomáhať zabezpečeniu mieru, stability a bezpečnosti pre všetkých.

Veľká hodvábna cesta pochádza z minulosti, ale je cestou do budúcnosti. Verím, že ak budeme isť touto cestou spolu, spolupracovať a vážiť si jeden druhého a navzájom sa podporovať, táto cesta privedie naše národy k blahobytu a prosperite.

Ďakujem za pozornosť.