Vystúpenie Predsedu Najvyššej Rady Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alirza oglu Alijeva na zasadnutí Milli Medžlisa Azerbajdžanskej republiky - 15. júna 1993


Vážení páni poslanci, vážený pán Prezident!

Vyjadrujem vďačnosť členom Milli Medžlisa, Najvyššej Rade Azerbajdžanu za dôveru, ktorá mi bola preukázaná, a ubezpečujem Vás, že použijem všetky možnosti a budem sa snažiť niesť toto ťažké bremeno a pokúsim sa so cťou vykonať túto úlohu. Chcem poznamenať, že s plnou zodpovednosťou si uvedomujem ťažkú, zložitú a napätú situáciu v Azerbajdžanskej republike. Začínajúc prácu som si vedomý svojej zodpovednosti a riadiac sa všetkým týmto spravím všetko, čo je v mojich silách. Nebudem tu dlho rozprávať. Ale niekoľko slov musím povedať. Ako predseda Najvyššej Rady považujem za jednu zo svojich hlavných úloh ochranu, upevnenie, rozvoj historickej vymoženosti azerbajdžanského národa – štátnej nezávislosti Azerbajdžanskej republiky. Štátna nezávislosť Azerbajdžanskej republiky musí byť zabezpečená na základe tradície vytvorenej v roku 1918 prvej Azerbajdžanskej demokratickej republiky, súčasných požiadaviek, procesov prebiehajúcich vo svete. Budem stále pracovať v tomto smere, a nech nikto nepochybuje, že venujem zvyšok svojho života len a len rozvoju Azerbajdžanskej republiky ako nezávislého štátu. V tejto súvislosti chcem povedať, že podľa mňa, nech sa stane čokoľvek, ale po tomto Azerbajdžanská republika nikdy nestratí svoju nezávislosť, nestane sa znovu súčasťou žiadneho štátu, nebude pod vládou iného štátu. Existujú fámy, mienky o obnovení bývalého Sovietskeho zväzu, možnosti vstupu do neho aj Azerbajdžanskej republiky. Všetko to je utópia. Odmietam tieto myšlienky a vyzývam všetkých občanov Azerbajdžanu tiež odmietnuť tieto myšlienky.

Republika má veľmi veľké a zložité úlohy. Pre zabezpečenie nezávislosti, suverenity majú byť vrátené územia Azerbajdžanskej republiky okupované Arménskom. Musí byť zabezpečená územná celistvosť Azerbajdžanskej republiky, zastavená vojna, nastolený mier. Občania Azerbajdžanskej republiky majú žiť v miere a blahobyte a budovať svoj štát tak, ako to samí chcú. Preto táto otázka je jednou z najdôležitejších. Tieto otázky majú byť aj po tomto v strede pozornosti Najvyššej Rady. Uisťujem vás, že to tak bude.

Vyhlásený včera dokument, ktorý bol podpísaný z iniciatívy Spojených štátov amerických, Ruska a Turecka, je prvým krokom pre naše postupné vystúpenie z vojny. Možno v budúcnosti v tejto oblasti majú byť podniknuté účinnejšie opatrenia, aby sa Azerbajdžanská republika stála pánom celého svojho územia a náš národ vystúpil z vojny.

Tak, štátna nezávislosť Azerbajdžanskej republiky je najdôležitejšou úlohou. V nezávislom Azerbajdžane treba rozvíjať demokraciu. Treba všemožne podporovať politický pluralizmus. Nesmú sa dopúšťať porušenia Ústavy Azerbajdžanskej republiky, porušenia zákonov. Budovanie štátu a formovanie spoločnosti sa musí zakladať len na demokratických zásadách. V politike a hospodárstve majú vládnuť princípy slobody, nezávislosti, slobody človeka, ochrany ľudských práv, zásady slobodnej ekonomiky. Totiž naša republika musí isť cestou, na ktorú vstúpila pred rokom. Toto je správna cesta, verná cesta, a naša republika musí s istotou kráčať touto cestou. Musíte byť istí, že budem vždy verný tejto ceste.

Jednou z hlavných príčin dnešnej zložitej situácie našej republiky sú udalosti, ktoré sa stali 4. júna v Giandži. Udalosti boli strašné, preliala sa krv, bol spáchaný zločin. Všetko to musí byť prešetrené a všetky ľudia, ktorí porušili zákon, spáchali zločin, na ktorej strane by neboli, musia zodpovedať pred zákonom. Touto otázkou sa zaoberá parlamentná vyšetrovacia komisia. My musíme čo najrýchlejšie vyriešiť zložitú situáciu. Včera sa uskutočnil rozhovor s prezidentom Abulfazom Elčibejom, taktiež som rokoval v Giandži so sprevádzajúcimi osobami a vo dvojici. Preto si myslím, že všetky naši úsilia pomôžu urovnať vytvorenú zložitú situáciu, zastaviť konfrontáciu. Ale tvrdil som a tvrdím ešte raz: za žiadnych okolností nemôžem byť zástancom použitia zbraní. Táto konfrontácia má byť vyriešená len mierovou cestou, na základe dohody, vzájomného porozumenia a rokovaní. Myslím si, že múdrosť nášho národa, spoločné úsilia ľudí majúcich autoritu, azerbajdžanskej inteligencie, azerbajdžanských aksakalov a naša činnosť nepochybne to zabezpečia.

Po vybudovaní demokratickej nezávislej republiku v Azerbajdžane, bojujúc o civilizovanú spoločnosť musíme použiť svetové, všeľudské hodnoty. Musíme sa snažiť, aby Azerbajdžan, ktorý po prvýkrát za mnohé roky, storočia získal svoju nezávislosť, mohol ukázať celému svetu svoje historické úspechy, národné tradície. Myslím si, že azerbajdžanský národ má z tohto hľadiska veľmi veľký historický a súčasný potenciál. Pri účinnom využití tohto aj Azerbajdžan sa stane nezávislým demokratickým štátom, a naša spoločnosť bude demokratickou, vybudovanou na základe demokratických, právnych, ľudských hodnôt. Naša veda, naša kultúra, naše historické tradície a Islam, ktorý je našim religióznym základom, všetko spolu vytvára bázu pre dosiahnutie tohto. Naša úloha spočíva v tom, aby sa to všetko použilo efektívne.

Napätie v Azerbajdžane je spojené nie len s karabachským problémom, teda s príčinou agresie Arménska proti Azerbajdžanu. Teraz sa stali udalosti v Giandži. Žiaľ jednou z príčin vzniknutia napätia je zhoršenie vzťahov medzi národmi a etnickými skupinami, dlhé roky žijúcimi v Azerbajdžane. Po desaťročia, storočia Azerbajdžan bol Vlasťou žijúcich tu ľudí, Vlasťou musí zostať aj potom. Všetky občania bývajúce na teritóriu Azerbajdžanskej republiky nezávisle od národnosti, náboženstva, politickej príslušnosti musia mať rovnaké práva. Ak sa budeme riadiť týmito pojmami a realizovať ich, zabezpečíme úplné zjednotenie všetkých národov, všetkých národností bývajúcich v Azerbajdžanskej republike. Toto je jedna z hlavných našich úloh. Myslím si, že to dosiahneme.

Vo sfére zahraničnej politiky za minulý rok bolo veľa urobené. Ale ešte je veľa toho, čo treba spraviť. Myslím si, že Azerbajdžanská republika, ako demokratický štát, musí vybudovať rovnoprávne vzťahy so všetkými krajinami. Nezávisle od toho, aká je vnútorná štruktúra, v akom smere je vybudovaná vnútorná politika nejakého štátu, musíme zriadiť normálne vzťahy. V prvom rade musíme usporiadať potrebné kultúrne, hospodárske, štátne vzťahy s našimi najbližšími susedmi. Z tohto hľadiska vzťahy s Tureckou republikou nesporne sa podporujú obyvateľstvom republiky. Vzťahy so susednou Islamskou republikou Irán sa majú zlepšovať a rozvíjať. Rusko je veľký štát, náš severný sused. Nesporne, vzťahy medzi Ruskom a Azerbajdžanom po tomto musia byť lepšie, širšie, plodnejšie, majú sa zakladať na zásadách nezávislosti. So všetkými štátmi, ktoré boli súčasťou bývalého Sovietskeho Zväzu, a ktoré sú teraz nezávislé - s Ukrajinou, Bieloruskom, Gruzínskom, krajinami centrálnej Ázie, Kazachstanom, Pobaltskými krajinami, Moldavskom – musíme vybudovať užšie vzájomné vzťahy. A to veľmi potrebujeme. Pretože naše hospodárske vzťahy, kultúrne vzťahy, ľudské vzťahy s týmito štátmi po mnohé roky, storočia boli veľmi blízke. Tieto styky sa nesmú prerušiť, treba ich rozvíjať. Nepochybujem, že práve takáto politika pomôže Azerbajdžanskej republike sa utvoriť a rozvíjať sa ako nezávislý štát.

Azerbajdžanská republika sa už dostala na svetovú úroveň. Pozitívny vzťah Spojených štátov amerických k Azerbajdžanskej republike v poslednom čase nás všetkých teší a myslím si, že vzťahy sa musia ešte viac prehlbovať a rozvíjať sa. Musíme prehlbovať naše vzťahy so všetkými európskymi krajinami, obzvlášť, s Veľkou Britániou, Francúzskom, Nemeckom. So všetkými moslimskými krajinami, arabskými krajinami, turkojazyčnými krajinami naše vzťahy sa majú rozvíjať ešte rýchlejšie. Jedným slovom, chcem proste ukázať svoju pozíciu vo sfére zahraničnej politiky. Ako predseda Najvyššej Rady budem pracovať v tomto smere, budem sa usilovať o úspech činnosti nášho prezidenta, Najvyššej Rady, vlády.

Avšak, najdôležitejšie teraz je odstrániť udalosti, ktoré sa stáli v Giandži, a napätie vyvolané týmito udalosťami. Tu na zasadnutí Milli Medžlisa, z tejto tribúny sa obraciam na všetkých občanov Azerbajdžanu, na našich bratov, sestier, detí a oznamujem, že naša republika je teraz vo veľmi ťažkej situácii. Ešte raz opakujem, že najväčšia ťažkosť, ktorú máme, spočíva vo vrátení našich okupovaných území a zabezpečení územnej celistvosti, suverenity Azerbajdžanu. Preto všetky vnútorné rozpory, vnútorné spory majú byť odložené. Obraciam sa na celý azerbajdžanský národ, obraciam sa na obyvateľstvo Giandže, obraciam sa na poslanca Azerbajdžanskej republiky Sureta Gusejnova, obraciam sa na jeho spolubojovníkov a prizývam všetkých k múdrosti a ľudským vzťahom. Teraz naša republika najviac to potrebuje a oni musia vedieť, celý národ musí vedieť, že teraz musíme byť spolu. V tomto tragickom období Azerbajdžanu stojíme pred veľkým nebezpečenstvom. V tomto období všetky úsilia treba spojiť, musia sa spojiť všetky politické strany, všetky politické štruktúry, všetky politické a spoločenské organizácie, všetci ľudia - všetci sa majú zjednotiť. Všetci majú zabudnúť na krivdy. Všetci sa majú zjednotiť a vyviesť Azerbajdžan z tejto ťažkej situácie. Myslím si, obyvateľstvo Giandže, ľudia, bývajúce v rajónoch susedných s Giandžou, uslyšia môj hlas a podporia ho. Suret Gusejnov uslyší môj hlas, bude sa správať múdro a navždy skončíme s týmto  nešťastím. Vyzývam všetkých Vás konať v tomto smere, zjednotiť sa. Prosím odložiť drobné krivdy, drobné klebety, ich čas príde. Kto s kým má problémy, potom ich rieši. Teraz nie je čas na to.

V tejto súvislosti chcem sa dotknúť ešte jednej otázky. V niektorých kruhoch sa o mne hovorí, že ak Gejdar Alijev znovu obsadí v Azerbajdžane nejakú funkciu, bude sa niekomu pomstiť. Bude sa zle správať k tým,  kto niekedy vystupoval proti nemu alebo tým, kto sa k nemu zle správal. Pred vami a celým azerbajdžanským národom zo všetkou zodpovednosťou vyhlasujem, že vôbec nemám vo svojej náture pocit pomsty. Proste toto umelo vymysleli jednotliví ľudia a je vidieť, že týmto chcú ma nie len očierniť, ale aj  rozdeliť nás. Sľubujem Vám, že sa nikdy nebudem mstiť. Ak sa niekedy niekto ku mne nesprávne správal, niečo spravil, verte mi, dávno som im odpustil. Nikdy som sa neznížil k takému nízkemu pudu ako je pomsta a nikdy to neurobím. Nie preto, že ste mi preukázali takú dôveru a obsadil som takú funkciu. Nie. Ako obyčajný občan nikdy a s nikým som nehodlal a nehodlám v budúcnosti byť v nepriateľstve, mstiť alebo robiť niekomu zle. Avšak v rámci funkcie, nesporne, každý z nás musí dodržiavať disciplínu, každý z nás sa musí dodržiavať zákon, všetci musíme dodržiavať zákon, musíme zabezpečiť vedúce postavenie zákona a na tejto ceste, samozrejme, nezradím svoje zásady.

Myslím si, že spolu s Najvyššou Radou, Prezidentom Azerbajdžanu Abulfazom Elčibejom, všetci spolu dokážeme vyjsť z tejto situácie. V spojitosti s tým vyzývam vás, aby sme sa všetci zjednotili.

Ďakujem!