Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky na zasadnutí Národného Zhromaždenia - dňa 5. novembra 1993


Vážení členovia zhromaždenia, poslanci, hostia! V spojitosti s tým, že som bol zvolený za Prezidenta republiky, Národné Zhromaždenie v tomto čase nemohlo zasadať. Myslím si, že dnes sa mi naskytla možnosť posledný krát viesť toto zasadnutie vo funkcii predsedu Najvyššej Rady. 

Chcel by som poďakovať Národnému Zhromaždeniu, jeho členom za našu spoločnú činnosť tu v priebehu niekoľkých mesiacov, za našu prácu a tú pomoc, tú dôveru, ktoré ste mi preukázali ako Zástupcovi Najvyššej Rady, za podporu Národného Zhromaždenia pri plnení povinností Predsedu Najvyššej Rady. Chcel by som poznamenať, že za toto obdobie som obohatil svoje skúsenosti nadobudnuté pri vykonávaní predchádzajúcich činností. Byť na čele Národného Zhromaždenia v priebehu niekoľkých mesiacov, viesť jeho zasadnutia, zhrňovať názory poslancov a zabezpečovať prijatie správnych rozhodnutí týkajúcich sa ťažkých otázok – všetko to je pre mňa veľkou školou skúseností, a preto chcel by som poďakovať Národnému Zhromaždeniu za tieto skúsenosti a taktiež našu spoločnú prácu. 

V tomto období na zasadnutiach zhromaždenia vždy boli dodržané demokratické princípy. Snažil som sa, aby tu bol stále zabezpečený pluralizmus názorov, aby sa bral do úvahy názor každého člena zhromaždenia. Občas naši zhromaždenia trvali veľmi dlho, občas vystúpenia jednotlivých poslancov prekračovali časový limit, občas aj moje vystúpenia prekračovali časový limit. Avšak všetko to bolo vyvolané nutnosťou a malo za cieľ na základe výmeny názorov, skúmania a diskusie nájsť najsprávnejšie a najlepšie riešenia. Preto si myslím, že tieto mesiace v tejto sále, v práci Národného Zhromaždenia vždy dominovali demokratické princípy, parlamentné etika, prax parlamentarizmu, a chcel by som vyjadriť presvedčenie, že tak bude aj naďalej. 

Ešte raz ďakujem Vám všetkým, želám úspechy v ďalšej práci zhromaždeniu a jeho členom. Národné Zhromaždenie, národní poslanci taktiež sa aktívne zúčastnili zvolenia mňa za Prezidenta. Ťažká situácia, odpor, ktorý sa zvýšil v Azerbajdžane od 4. júna, boli prekonané len a len vďaka rozhodnutiam Národného Zhromaždenia. Pokusom jednotlivých strán v tomto ťažkom vojnovom období rozpútať občiansku vojnu, rozdeliť republiku boli zastavené vďaka týmto rozhodnutiam. Všetko to je výsledkom činnosti a zásluhou Národného Zhromaždenia. 

V predchádzajúcom období Národné Zhromaždenie neustále hľadalo a analyzovalo cesty vychodu zo vzniknutej situácie a preto vážne a zodpovedne pracovalo. Boli prijaté rozhodnutia o prekonaní vzniknutej krízovej situácie, o usporiadaní referenda o vyslovení dôvery bývalému prezidentovi, o uskutočnení volieb Prezidenta. Národ, voliči Azerbajdžanu, s úctou a uznaním prijali rozhodnutia Národného Zhromaždenia, vyjadrili svoj názor a vo výsledku som bol zvolený za Prezidenta. 

Dňa 10. októbra, keď som pristúpil k plneniu povinností Prezidenta, podelil som sa so svojim názorom o tomto. Ešte raz chcem poznamenať, že taká vysoká funkcia mi ukladá veľmi veľkú zodpovednosť a dáva mi ako hlave štátu veľmi veľké a ťažké úlohy. Počas posledných týždňov v dôsledku prebiehajúcich udalostí v prihraničných s Arménskom rajónoch našej republiky existujúce problémy sa zhoršili ešte viac a ich riešenie sa skomplikovalo. Uvedomujem si zodpovednosť, ktorú nesiem v súvislosti s riešením všetkých ťažkých a zložitých otázok, pre realizovanie úloh, ktoré predo mnou stoja, nesklamať dôveru voličov, ktorí ma zvolili do tejto funkcie. Vždy sa budem opierať o činnosť Národného Zhromaždenia a spolu s Najvyššou Radou a Národným Zhromaždením zabezpečíme našu prácu. Aj naďalej budem budovať svoju činnosť na demokratických princípoch, o ktorých sme už hovorili. 

V súčasnosti, keď je v republike obdobie krízy ekonomickej, spoločenskej, politickej, v zložitých podmienkach vojny musíme pracovať, byť príkladom občianskeho, národného súhlasu. Urobím všetko pre posilnenie tohto súhlasu a ubezpečujem, že spolu s Národným Zhromaždením budem pracovať v tomto smere. 

Dozvedel som sa, že v poslednej dobe v súvislosti so situáciou, ktorá vznikla prihraničných rajónoch a bojových zónach, boli predložené návrhy prediskutovať tieto otázky na zasadnutí Národného Zhromaždenia. Samozrejme majú byť prediskutované. Ale zároveň členovia Národného Zhromaždenia vedia, že neustále sa venujeme týmto otázkam. Vzniknutá situácia sa podrobne analyzovala na zasadnutí Rady obrany, boli prijaté potrebné opatrenia. Bolo prijaté rozhodnutie vykonať podstatné zmeny vo vedení Ministerstva obrany a vojenských jednotiek. Robia sa potrebné kroky na zamerané na upevnenie obranyschopnosti Azerbajdžanskej republiky a spoľahlivú ochranu nášho územia. 

Súčasne sa konajú mierové rokovania, aby diplomatickými a politickými cestami bolo dosiahnuté úplné riešenie tohto problému. 

Plne súhlasím, že tieto otázky majú byť preskúmané a prediskutované nie len v Národnom Zhromaždení, ale aj so všetkými politickými a spoločenskými silami našej republiky. V ťažkých dňoch pre našu republiku musíme vynaložiť všetky úsilia a všetci spolu vypracovať a realizovať potrebné opatrenia. 

Noviny "Bakinskij rabočij", 11. novembra 1993