Azərbaycan - MDB iqtisadi münasibətləri


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan ilə Rusiya arasında əməkdaşlıq haqqında sənədlərin imzalanması mərasimində çıxışı - 7 oktyabr 1995-ci il
Azərbaycan-Belarus "Sənaye-tərəfdaşlıq və kooperasiya" satış-sərgisinin açılışı mərasimində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi - 15 avqust 1996-cı il
Qazaxıstan işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - 11 iyun 1997-ci il
Rusiyanın maliyyə və işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı - Moskva, 3 iyul 1997-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Varna-Poti-Batumi-İliçovsk bərə keçidinin təntənəli açılışı mərasimində çıxışı - Poti limanı, 17 aprel 1999-cu il 
BAM-ın 25 illiyinin keçirilməsi üzrə təşkilat komitəsinə - Bakı şəhəri, 7 iyul 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstan nümayəndə heyətini - sənaye naziri Badri Şaşitaşvilini və Gürcüstan Beynəlxalq Neft Korporasiyasının prezidenti Georgi Çanturiyanı qəbul edərkən söhbətindən - Prezident sarayı, 18 iyul 1999-cu il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyanın Yollar naziri Nikolay Aksyonenkonu qəbul edərkən söhbətindən - 8 iyun 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Rusiyanın "İtera" qaz şirkətinin prezidenti İqor Makarovu qəbul edərkən söhbətindən - Prezident sarayı, 28 avqust 2001-ci il
Azərbaycan Respulikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskvada törəmə bankının açılışı mərasimində çıxışı – Moskva, 26 yanvar 2002-ci il
Azərbаycаn Respublikasının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin «İtеrа» Bеynəlхаlq şirkətlər qrupunun prеzidеnti İqоr Mаkаrоv bаşdа оlmаqlа nümаyəndə hеyəti ilə görüşü - Prеzidеnt sаrаyı, 28 dеkаbr 2002-ci il

Oçerklər

İQTİSADİYYAT

Ümumi tarixi arayış

İQTİSADİYYAT

Tarixi arayış

Azərbaycan-MDB iqtisadi münasibətləri