Şəxsiyyətlər

 

Axtar: A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
 

A

Abbas Səhhət (Abbasqulu Mehdizadə)
Abbasov Abbas
Abbasov Akim
Abbasov Qurban
Abdullayev Həsən
Adams Terri
Adıgözəlov Zülfü
Abdullah ibn Abduləziz əl-Saud
Ağaoğlu Əhməd
Ağayev Həsən bəy
Axundov Mirzə Fətəli
Axundov Süleyman Sani
Axundova Elmira
Aslanov Həzi
 
B
 
Babək (Babək ‎əl-Xürrəmi)
Bakıxanov Abbasqulu ağa
Balayev Rasim ‎‎‎
Baybakov Nikolay Konstantinoviç
Behbudov Rəşid
Bədirbəyli ‎Leyla
Bəhmənyar ‎Əbülhəsən
Bin Laden
Bülbül
Bünyadov Ziya
Brejnev Leonid İliç

C

Cabbarlı Cəfər
Cahangirov ‎Cahangir
Cavad Əhməd
Cavadov Mahir
Cavadov Rövşən
Cavanşir
Cavid (Rasizadə) Hüseyn
Cəfərov Məmməd Yusif
Cəfərov ‎Məmmədcəfər
Corc Buş
Cozef Pulitser
 
Ç

Çernomırdin Viktor

D

Davudova Mərziyyə
Dəmirçizadə Əbdüləzəl
Doğramaçı İhsan
Draçevski Leonid Vladimiroviç
 
E
 
Ecevid Bülent
Elçibəy Əbülfəz

Ə

Əbdülsəlimzadə Qüdrət
Əbdürrəhmanov Fuad
Əbilov Mahmud
Əbtəhi Məhəmmədəli
Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıvani 
Əfəndiyev Rəşid bəy
Əfzələddin Xaqani Şirvani
Əl-Fərabi - Fərabi Əbu Nəsr Məhəmməd ibn Məhəmməd
Ələkbərov Ələsgər
Ələkbərova Şövkət
Ələsgərov Süleyman
Əlişir Nəvai - Nizaməddin Mir Əlişir
Əliyarbəyov Tərlan
Əliyev Həsən
Əliyev İlham
Əliyev Mirzağa
Əliyev Musa
Əliyev Natiq
Əmirov Fikrət
Əsədov Gəray
Əzimzadə Əzim
Əzizov Tofiq
 
F
 
Füzuli ‎Məhəmməd

H

Hacıbəyov Üzeyir bəy
Hacınski Mehdi bəy
Hadi Məhəmməd
Hafiz Əsəd (və ya Hafiz əl-Əsəd)
Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy
Hersoq Roman
Həsənov Həsən
Hüseyn Mehdi
Hüseynov Heydər
Hüseynov Pənah
Hüseynov Rəhim
Hüseynov Surət
Hüseynov Tariyel
Hüseynzadə Əlibəy
Hüseynzadə Mehdi

X

Xaqani ‎Əfzələddin
Xalıqov Qəzənfər
Xasməmmədov Xəlil bəy
Xamenei Ayatullah
Xatami Məhəmməd
Xəlilov Zahid
Xəndan (Hacıyev) Cəfər
Xətib Təbrizi
Xoyski Fətəli xan

İ

İbrahimbəyov ‎Rüstəm
İbrahimov Mirzə
İliyesku İon
İmanov Müslüm

J

Jak Şirak

K
 

Kalitski Yan

Kalyujnı Viktor
Kazım Qarabəkir paşa
Kəngərli ‎Bəhruz
Klinton Bill
Koçaryan Robert
Kotti Flavio
Köçərli Firudin ‎bəy
Kryuçkov
Kuçma Leonid
 
 
 
Q
 
Qarayev Abdulla
Qarayev Qara
Qazıyev Rəhim
Qənizadə Sultan Məcid
Qətran Təbrizi
Qızıl Arslan
Qoqol Nikolay
Qorbaçov Mixail
Qraçov Pavel
Quliyev Adil
Quliyev Eldar
Quliyev Tofiq
Quluzadə Vəfa
Qurbanova Hökumə

L

Lanq Yan
Libaridyan Jiraiyr

M

Mahmudbəyov Həbib bəy
Maqomayev Müslüm
Maqsudov Fərəməz
Matske Riçard
Mehmandarov Səməd bəy
Məhəmməd ‎Cahan Pəhləvan
Məhərrəmov Məlik
Məmmədəliyev Yusif
Məmmədquluzadə Cəlil
Məmmədov İsrafil
Məmmədova Şövkət
Mərdanov Mustafa
Məsimov Əli
Mirqasımov Mirəsədulla
Mironov Sergey
Mirzə Kazım bəy
Müşfiq Mikayıl (İsmayılzadə)
Morninqstar Riçard
Mütəllibov Ayaz
Mərakeş kralı II Həsən

 

N

Nağıyev Murtuza
Nərimanov Nəriman
Nəsimi ‎İmadəddin
Nəsirəddin Tusi
Nəvvab Mir Möhsün
Nikson Ricard
Niyazi (Tağızadə-Hacıbəyov)
Niyazov Saparmurad - Türkmənbaşı
Nizami Gəncəvi
Nobel qardaşları

P

 

Pepinov Əhməd bəy
Primakov Yevgeni

R

Rəcəb Ülvi
Rəfibəyov Xudadat bəy
Rəhimov Süleyman
Rəsulzadə Məmməd Əmin
Ruhulla Sidqi (Ruhulla Axundov)
Rustaveli Şota
Rüstəm Süleyman (Rüstəmzadə)
Rza Rəsul (Rzayev)

S

Sabir (Tahirzadə) Mirzə Ələkbər
Salman Mümtaz (Əsgərov)
Sestanoviç Stiven
Səttar Bəhlulzadə
Seyidbəyli ‎Həsən
Sezər Əhməd Necdət
Səfiəddin ‎Urməvi
Səmədzadə Ziyad
Sənani Möhsün
Sidqi Məmmədtağı (Səfərov)
Spenser Abraham
Stepan Şaumyan
Sultan Məhəmməd Təbrizi
Sührəvərdi Şihabəddin

Ş

Şah İsmayıl Xətai
Şahbazi Tağı
Şahtaxtinskaya Elmira
Şaiq Abdulla (Talıbzadə)
Şekspir Uilyam
Şevardnadze Eduard
Şeyxülislamov Əkbər ağa
Şəhriyar Məmməd Hüseyn
Şənər Əbdüllətif
Şərif (Şərifov) Əziz
Şərifzadə Abbas Mirzə
Şıxlinski Əli ağa
Şiller Fridrix
Şirvani Seyid Əzim
Şuşinski Xan
Şuşinski Seyid

T

Tağıyev Hacı Zeynalabdin
Ter-Petrosyan Levon
Tolstoy Lev
Topçubaşov Əlimərdan bəy
Topçubaşov Mustafa
Tur Heyerdal

U

Uluqbəy Məhəmməd Tarağay
Usubbəyov (Yusifbəyli) Nəsib bəy
Uzun Həsən

V

Vahid Əliağa
Vazeh Mirzə Şəfi
Vəzirov Aslan
Vəzirov Əbdürrəhman
Vəzirov Haşım bəy
Vəzirov Nəcəf bəy
Vudvord Devid
Vurğun Səməd (Vəkilov)
Volskiy Arkadi

Y

Yan Kubiş
Yanayev Gennadiy
Yanayev-Kryuçkov
Yanukoviç Viktor
Yeltsin Boris
Yusifzadə Xoşbəxt

Z

Zeynalov Hacıbaba
Zərdabi Həsən bəy